Gamlakarleby Bollklubb Huvudsida


GBK:n junioritoiminnan säännöt 2012

1815:25
oktVerksamhet / Huvudsida

GBK:n junioritoiminnan säännötKP 8x10 ilman logoja paino.jpg, päivitetty 18.10.2012

1.Gamlakarleby Bollklubb r.f.  

 Nimi:  Gamlakarleby Bollklubb r.f. GBK
 Toimiala:  Jalkapallo 
 Toiminta-alue:  Kokkola lähiympäristöineen 
 Toiminta-ajatus:  Jalkapallon parissa kaiken ikää 
 Postiosoite:  PL 76, 67101 Kokkola 
 Käyntiosoite:  Kallentori, Kokkola 
 Puhelin:  (06) 831 3325 
 Sähköposti:  gbk@gbk.fi
 Internet-sivut:  http://www.gbk.fi
 Jäsenyydet:  Suomen Palloliiton Keski-Pohjanmaan piiri

2. Toimintasääntöjen tarkoitus

Tämän ohjeen tarkoitus on kuvata Gamlakarleby Bollklubb r.f.:n seuran organisaatio- ja toimintatapoja avuksi ja ohjeeksi toimihenkilöille ja vanhemmille heidän toiminnassaan joukkueidensa parissa. Eri ikäluokkien toiminnassa noudatetaan näitä toimintasääntöjä.
Seuran toimintaa säätelevät lisäksi mm.:
• Gamlakarleby Bollklubb r.f.:n säännöt
• Suomen Palloliiton Kaikki Pelaa –säännöt
• Suomen Palloliiton (SPL) ja sen piirien antamat säännöt, määräykset ja sitovat ohjeet

Seuramme on joukkueita varten ja joukkueet ovat pelaajia varten.
Jokainen pelaaja edustaa joukkuettaan ja jokainen joukkue edustaa seuraamme. Toimintasäännöt pyrkivät hitsaamaan tämän ketjun yhtenäiseksi ja palat toisiaan tukeviksi. Näin seura kykenee auttamaan joukkueita ja pelaajia käytännössä ja toisaalta pelaajat ja joukkueet tietävät velvollisuutensa seuran jäseninä.
Näissä toimintasäännöissä on esitetty velvoitteita sekä ikäluokille ja joukkueille että seuralle. Toiminnan kitkaton sujuminen edellyttää, että velvoitteet hoidetaan ajoissa. Erityisesti, koska kyse on vapaaehtoistoiminnasta, pitäisi kunnioittaa kaikkien työpanosta pyrkimällä hoitamaan oma osuutensa niin, että muut pystyvät hoitamaan omansa. Toinen vapaaehtoistoiminnasta seuraava periaate on se, että kaikkia asioita voidaan käsitellä ja käsitellään rakentavasti ja keskustellen eri osapuolten kesken.

Tärkeällä sijalla toimintasääntöjen rinnalla on SPL:n julkaisemien toimintaperiaatteiden ymmärtäminen ja omaksuminen käytännössä. Liitto on julkaissut aiheesta runsaasti materiaalia, josta saa tietoa seurajohdolta tai SPL:n kotisivuilta. Johtava periaate on Kaikki Pelaa -ohjelman ja SPL:n Nuorisotoiminnan linjan mukaisesti toimiminen.
Aloittelevissa ja nuoremmissa ikäluokissa näiden asioiden käsittelyä tulee tehdä tehostetusti yhdessä vanhempien ja pelaajien kanssa.

3 Toiminta seurassa
3.1 Seuran organisaatio

Gamlakarleby Bollklubb r.f. on jalkapalloon erikoistunut urheiluseura, jonka kotipaikkakunta on Kokkola. Seura on rekisteröity ruotsinkielisenä, mutta molemmat kotimaiset kielet ovat toiminnassa käytössä tasavertaisesti.

Seuran ylin päättävä elin on kaksi kertaa vuodessa kokoontuva yleinen kokous, kevät- ja syyskokous, jossa äänioikeus on kaikilla 15 vuotta täyttäneillä jäsenmaksunsa maksaneilla seuran jäsenillä. Seuran johtoon valitaan syyskokouksessa johtokunta, joka vastaa seuran käytännön toiminnan järjestämisestä. Johtokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 4-6 muuta jäsentä. Johtokunta valitsee sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt. Nämä henkilöt voidaan valita johtokunnan ulkopuolelta. Lisäksi syyskokouksessa päätetään jäsenmaksuista sekä vahvistetaan tulevan toimintakauden toimintasuunnitelma sekä talousarvio. Seuran kevätkokouksessa vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus.
Johtokunta voi nimetä muita tarpeelliseksi katsomiaan toimihenkilöitä seuran toimintaa edistämään kuten junioripäällikön, valmennuspäällikön, taloudenhoitajan, varustevastaavan ja olosuhdevastaavan.

3.1.1. Juniorijaosto ja sen tehtävät

Juniorijaosto vastaa juniorijoukkueiden, jalkapallokoulujen, erityisryhmän sekä mammojen toiminnasta. Seuran johtokunta valitsee jaoston puheenjohtajan, jonka myös tulee olla johtokunnan varsinaisena jäsenenä. Jaosto koostuu johtokunnan hyväksymistä 6-10 jäsenestä sekä seuran toimiston edustajista. Jaosto valitsee keskuudestaan sihteerin ja rahastonhoitajan.
Jaoston tehtävänä on vastata junioritoiminnasta sekä sen kehittämisestä. Käytännön ja juoksevaa toimintaa johtaa juniorijaosto yhdessä toimistohenkilöstön kanssa. Jaoston vastuulla on huolehtia, että jokaisella ikäluokalla on vastuuvalmentaja, valmentajat ja joukkueenjohtaja.Jaosto koordinoi myös valmentajien, pelaajien sekä muiden toimihenkilöiden jatkuvaa koulutustoimintaa. Jaoston tehtävänä on myös tiedottaa vanhempia seuran toiminnasta sekä aktiivisesti ylläpitää yhteyttä pelaajien vanhempiin sekä huoltajiin.
Jaosto laatii toiminnalleen vuosittain toimintasuunnitelman sekä talousarvion. Jaosto päättää vuosittain juniorimaksun suuruudesta. Juniorimaksu sisältää seuran jäsenmaksun.
Kauden päätteeksi juniorijaosto järjestää kauden junioripäättäjäiset. Jaosto voi myös olla mukana järjestämässä SPL:n sekä SPL Keski-Pohjanmaan piirin myöntämiä turnauksia sekä tapahtumia.
Juniorijaosto kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuussa.

3.2 Seuran jäsenet

Seuran jäseniä ovat kaikki seuran pelaajat ja seuran jäsenmaksun maksaneet henkilöt tai yhteisöt. Seuran pelaajaksi haluava sopii seuraan liittymisestä ikäluokan vastuuvalmentajan tai ikäluokan joukkueenjohtajan kanssa. Seuran pelaajaksi liitytään maksamalla juniorijaoston määräämä juniorimaksu. Seuraan otetaan pelaajiksi kaikki halukkaat D13 ja sitä nuorempien ikäluokkien pelaajat. C14 ja sitä vanhempien ikäluokkien pelaajien mukaan ottamisesta päättävät asianomaisen ikäluokan joukkueenjohtaja ja vastuuvalmentaja yhdessä.
Aloittavan ikäluokan pelaajat eivät maksa ensimmäisenä toimintakautenaan seuran juniorimaksua.

3.3 Seuran toimintaperiaatteet

GBK:n toiminta-ajatuksena on tarjota paikkakunnan lapsille mahdollisuus harrastaa jalkapalloa osaavien ohjaajien ja valmentajien opastuksella. Seura antaa nuorille mahdollisuuden onnistumisiin ja epäonnistumisiin harjoituksissa ja otteluissa sekä omien taitojen kokeiluun. GBK tarjoaa nuorille mahdollisuuden osallistua kansallisen tason kilpailutoimintaan sekä mahdollistaa vanhempien aktiivisen osallistumisen lastensa harrastustoimintaan.

Seuran tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista yhdessä vanhempien ja koulujen kanssa asenteeltaan myönteisiä, yhteistyökykyisiä, omasta elämänmenestymisestä kiinnostuneita yhteiskuntakelpoisia nuoria. GBK:n toiminnassa mukana olevat pyrkivät ottamaan huomioon muut ihmiset ja ympäröivän yhteiskunnan, käyttäytyvät hyvin ja kunnioittavat toisia ihmisiä.

3.4 Seuran toiminta


Seura järjestää toimintaa Jalkapallokouluissa (yli 4-vuotiaille), Jalkapallon Leikki Maailmassa (5 – 11-vuotiaat) ja Kaveri Maailmassa (12 – 15-vuotiaat) sekä Tulevaisuus Maailmassa
(16 – 20-vuotiaat). Jalkapallotoimintaa ohjaa Suomen Palloliiton sinivalkeatie
.
Uuden aloittavan ikäluokan toiminnan käynnistäminen tapahtuu jalkapallokoulun yhteydessä.
Toiminta toteutetaan yhtenäisinä ikäluokkina D12 -ikäluokkaan asti.
D13 -ikäluokasta eteenpäin voidaan myös muodostaa seuran organisaatiossa itsenäisinä toimivia kilpa- ja harrastejoukkueita. Itsenäisten joukkueiden muodostaminen tapahtuu yhteistyössä seuran juniorijaoston ja junioripäälikön kanssa. Itsenäisissä joukkueissa valitaan joukkueenjohtaja, vastuuvalmentaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Itsenäisten joukkueiden toiminnassa ja päätöksenteossa noudatetaan samaa käytäntöä kuin seuran toimintasäännöissä on sanottu ikäluokkien toiminnasta.

3.5 Sinettiseura


GBK on saanut Sinettiseuratunnustuksen vuonna 2004. Sinettiseurat ovat lasten ja nuorten liikunnan laatuseuroja, jotka ovat saaneet Nuori Suomi Sinetin tunnustuksena laadukkaasta nuorisotoiminnastaan. Nuori Suomi Sinetin seuralle myöntää lajiliitto.
Nuori Suomi on määritellyt kaikille Sinettiseuroille yhteiset säännöt.

Näiden yhteisten sääntöjen pohjalta kukin lajiliitto määrittää lajin omat Sinettikriteerinsä.
Seuran toimintaa ohjaavat annetut SPL:n sinettiseuramääräykset.

3.6 Ikäluokkien toiminta

Ikäluokan toiminnan suunnittelusta ja järjestämisestä vastaa junioripäälikkö ja ikäluokan koordinaattori yhdessä ikäluokan toimijoiden kanssa. Tarvittaessa useampi ikäluokka voidaan yhdistää, mikäli yhdessä ikäluokassa ei ole tarpeeksi pelaajia.
Ikäluokka laatii vuosittain joukkueen pelisäännöt, toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä kauden lopussa toimintakertomuksen ja kalenterivuoden lopussa tilinpäätöksen. Em. suunnitelmat ja raportit toimitetaan seuran toimistoon, josta edelleen ne menevät tiedoksi juniorijaostolle.

3.6.1 Ikäluokan päätöksenteko


Ikäluokka järjestää vuosittain vuosikokouksen, jossa käsitellään seuraavan kauden toimintalinjat ja valitaan toimihenkilöt. Junioripäälikkö vahvistaa vastuuvalmentajan ja joukkueenjohtajan. Lisäksi ikäluokka järjestää tarvittaessa ikäluokan yleisiä kokouksia (vanhempainiltoja), joissa päätetään ikäluokan toimintaan liittyvistä asioista. Ikäluokan yleinen kokous on järjestettävä, mikäli yksi kolmasosa ikäluokan pelaajien huoltajista sitä haluaa.

Ikäluokan kokouksiin kutsutaan jokaisen pelaajan huoltaja. Lisäksi kutsu lähetetään tiedoksi junioripäälikölle ja tarvittaessa seuran juniorijaostolle. Kutsussa esitetään kokouksessa käsiteltävät ja päätettävät asiat. Kokouksista laaditaan pöytäkirja, joka toimitetaan jokaisen pelaajan huoltajalle ja junioripäälikölle.

Ikäluokan kokouksissa päätökset ratkaistaan tarvittaessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Jokaisella pelaajalla on yksi ääni. Äänioikeutta käyttää pelaajan huoltaja. Äänioikeutta ei voi käyttää asiamiehen välityksellä.

3.6.2 Ikäluokan toimihenkilöt


Ikäluokan toiminnan järjestävät ikäluokan vuosikokouksen valitsemat toimihenkilöt.
Toimihenkilöitä ovat:

Joukkueenjohtaja

Vastaa kaikesta käytännön toiminnasta ja pelaajien käyttäytymisestä seuraa edustettaessa. Tehtävinä on pelaajaluetteloiden ylläpito, lisenssien valvonta, ikäluokan talousarvion valmistelu, vanhempainkokousten järjestäminen, tiedottaminen JoPoX:in kautta ja lehdistölle, kuljetusten ja tapahtumien järjestely, yhteydenpito seuraan ja vanhempiin päin. Joukkueenjohtaja vastaa lisäksi rahastonhoitajan ja huoltajan tehtävistä, jos näitä ei erikseen ole nimitetty.

Vastuuvalmentaja

Vastaa joukkueen kaikesta urheilullisesta toiminnasta. Ohjaa valmentajien toimintaa seuran periaatteiden mukaisesti. Suunnittelee yhdessä ikäluokan valmentajien kanssa kauden harjoitus- ja peliohjelman pääperiaatteet, avustaa käytännön harjoitteiden suunnittelussa, hankkii koulutusmateriaalia valmentajille, vastaa kauden pelaavien joukkueiden muodostamisesta yhteistyössä valmentajien kanssa.

Valmentaja


Suunnittelee ja pitää harjoituksia, vastaa joukkueen peluuttamisesta muiden valmentajien kanssa, kehittää valmennustaitoaan.

Rahastonhoitaja


Ikäluokan pankkitilin hoito, lisenssi- ja osallistumismaksujen kerääminen, raportointi seuran talousvastaavalle.

Huoltaja

Huolehtii, että joukkueen pallot, juomapullot, liivit, lääkelaukku, harjoitusvälineet ovat paikalla ja kunnossa. Tehtävänä lisäksi ensiapu, pelaajien avustaminen ja kurinpito.
Vanhempien velvollisuutena on kustantaa lapsensa harrastus, kuljettaa ja kannustaa kaikkia pelaajia, tukea ikäluokan vastuuhenkilöitä, olla asiallinen, innostunut ja esimerkillinen aikuinen kentän laidalla. Vanhemmilla on oikeus ja velvollisuus valvoa, että ikäluokan toiminta noudattaa sekä SPL:n, seuran että ikäluokan linjauksia.

3.6.3 Pelisääntökeskustelut


Jokainen ikäluokka käy SPL:n Kaikki Pelaa – ohjelman mukaiset vanhempien ja joukkueen vastuuhenkilöiden väliset pelisääntökeskustelut vuosittain ja toimittaa pelisääntösopimukset ennen nuorten piiri- ja aluesarjojen alkua. Pelisääntökeskustelut suositellaan käytäväksi myös joukkueen vastuuvalmentajan ja pelaajien kesken. Pelisääntökeskustelujen käyminen on edellytys SPL:n piirien sarjoihin osallistumiselle.
Pelisääntökeskusteluissa keskustellaan SPL:n kaikki pelaa-ohjelman pelisääntökeskustelun asiakohdat.

3.6.4 Ongelmien ratkaiseminen

Ikäluokan toimintaan, harjoitteluun ja pelaamiseen liittyvät epäselvyydet ja erimielisyydet tulee aina ensin pyrkiä selvittämään keskusteluin ikäluokan omassa piirissä, kuitenkin harjoitusten ja ottelutapahtumien ulkopuolella. Kaikilla vanhemmilla on oikeus ja velvollisuus rakentavalla tavalla puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin, ja huomautuksia on käsiteltävä positiivisessa hengessä.
Jos ongelmia ei pystytä ratkaisemaan ikäluokan sisällä, junioripäälikkö ja tarvittaessa juniorijaosto ottaa kantaa asiaan kuultuaan asianomaisia.
Mikäli ongelmia ei muuten pystytä ratkaisemaan, päätäntävalta on seuran johtokunnalla.

4 Jalkapallon pelaaminen GBK:ssa
4.1 Mitä aloitteleva jalkapalloilija tarvitsee
4.1.1 Vakuutus ja pelaajalisenssi

Jokaisella pelaajalla on oltava vakuutus. Se kattaa joukkueen harjoituksissa, peleissä, ottelumatkoilla yms. tilaisuuksissa sattuneet tapaturmat. Pelaaja tarvitsee pelaajalisenssin silloin, kun hän on mukana SPL:n ja sen piirien (Kokkolassa SPL Keski-Pohjanmaan piiri) organisoimassa jalkapallotoiminnassa.
SPL:n pelaajavakuutus ja pelaajalisenssi sisältyvät joukkueen lisenssimaksuun. Joukkue hoitaa pelaajalle vakuutuksen ja pelaajalisenssin sen jälkeen, kun joukkueenjohto huolehtii siitä, että jokaisella pelaajalla on voimassa oleva vakuutus.
Mikäli pelaajalla on oma tapaturmavakuutus, joka kattaa vahingot myös kilpaurheilutoiminnassa, SPL:n pelaajavakuutusmaksun voi anoa pois lisenssimaksusta. Tällöin toimitetaan todistus asiasta joukkueenjohtajalle. Tämä kannattaa tehdä silloin, kun pelaaja pelaa D12- tai sitä vanhemmissa joukkueissa, sillä vakuutuksen osuus SPL:n lisenssimaksussa suurenee isoilla kentillä.Vakuutusyhtiön todistus on aina toimitettava joukkueenjohtajalle lisenssimaksun yhteydessä. Kun pelaajalla on oma vakuutus, vastuu vakuutuksen voimassaolosta koko kauden aikana on pelaajan huoltajalla.

4.1.2 Kengät

Jalkapalloilun aloittamiseen suositellaan kiintonappulaisia tai tasapohjaisia jalkapallokenkiä. Sopivat matalakärkiset lenkkaritkin käyvät alussa, mutta lenkkarit eivät kestä kulutusta tai tue jalkaa yhtä hyvin kuin jalkapallokengät. Pienenkin pelaajan kenkien tulee olla sopivat. Liian pienet tai liian suuret kengät vaikeuttavat liikkumista ja pallonkäsittelyä.
Kasvuvaraa ei saisi jättää yhtä numeroa enempää. Vaikka kenkien kulutus hiekkakentällä on kovaa, yhdet tai kahdet jalkapallokengät pelikautta kohden, säännöllinen hoito (puhdistus, kuivaus, plankkaus) pidentää käyttöikää ja käyttömukavuutta huomattavasti.
Saliharjoitteluun suositellaan sisäpelikenkiä.

4.1.3 Säärisuojat

Säärisuojat ovat pakolliset jokaiselle pelaajalle. Tästä säännöstä on turvallisuuden vuoksi pidettävä kiinni tinkimättä sekä harjoituksissa että peleissä. Vakuutus ei korvaa jalkavammoja, jotka aiheutuvat ilman säärisuojia pelaaville. Nykyaikaiset suojat suojaavat myös arkoja nilkan luita ja nivelsiteitä. Säärisuojien tulee olla sopivan kokoiset, jolloin ne suojaavat ja tukevat vaikeuttamatta liikkumista ja pallonkäsittelyä.

4.1.4 Jalkapallo


Aloittavan pelaajan pallon koko kolme (3) – ikäluokissa E10:een asti. Ikäluokissa E11-D13 pallon koko on neljä (4) ja ikäluokissa C14 ja sitä vanhemmissa pallon koko on viisi (5). Jokaisella pelaajalla tulee olla oma pallo, jolla harjoitellaan joukkueen omissa harjoituksissa ja itsekseen. Harjoitusten tehokas läpivienti ja omatoiminen harjoittelu on näin mahdollista. Palloon on hyvä kirjoittaa oma nimi ja joukkue. Pallon käyttöikä lisääntyy, kun pallon venttiiliin tiputtaa pari pisaraa ruokaöljyä silloin tällöin, ja pitää pallon aina sopivan kovana.

4.1.5 Peli- ja edustusasu

Seuran linja edellyttää yhtenäistä asua pelikentille, ja myös kentän ulkopuolella haluamme esiintyä yhtenäisissä asusteissa. GBK antaa suosituksen seura-asujen malleista.
GBK:n virallinen peliasu on puna-valkoraidallinen pelipaita, jossa on valkoinen kaulus ja valkoiset hihansuut. Pojilla on valkoiset ja tytöillä siniset pelihousut. Pelisukat ovat puna-valkoraidalliset. Pelipaitoja on lupa käyttää vain otteluissa, ja peliasu tulee pestä ensi tilassa ottelun jälkeen.

4.2 Aloittaminen jalkapallokoulussa

Uusi ikäluokka aloittaa toimintansa seuran jalkapallokoulussa. Jalkapallokoulu aloitetaan pääsääntöisesti sen vuoden lokakuussa, jona pelaaja täyttää viisi vuotta, ja jatkuu seuraavan vuoden helmi- maaliskuulle.

Aloittavan ikäluokan toiminnan ensimmäisen kesäkauden ajan organisoi juniorijaosto yhdessä jalkapallokoulun vastuuvetäjien tai jonkun muun vetäjän kanssa.

Kevään kuluessa pelaajien vanhemmista kootaan ikäluokan harjoitusten vetäjät eli ohjaajat. Kevään aikana ikäluokalle valitaan vastuuvalmentaja ja joukkueenjohtaja, jotta ikäluokka voi toimia itsenäisesti.
Aloittavan ikäluokan jalkapallokoulun osallistumismaksusta päättää seuran juniorijaosto. Juniorikorttimaksua ei aloittavalta ikäluokalta peritä. Seura tukee aloittavaa ikäluokkaa antamalla lainaksi pallot, pelipaidat, liivit ja merkkikartiot.

Ensimmäisenä toimintavuotena ei osallistuta mihinkään säännölliseen kilpailu-, peli- tai turnaustoimintaan.

4.3 Aloittaminen yli 6-vuotiaana

Yli 6 -vuotiaana aloittava pelaaja ohjataan omaan ikäluokkaansa. Pelaaja tulee aluksi mukaan ikäluokan harjoituksiin. Vastuuvalmentaja arvioi, milloin pelaaja voi pelata otteluja ikäluokkansa joukkueessa.
Seuran ikäluokkiin pääsevät mukaan kaikki halukkaat pelaajat D13 -ikäluokkaan asti. Tätä vanhempien pelaajien kohdalla ikäluokan mm. olemassa oleva tai haluttu pelaajamäärä voivat olla perusteena mukaanotolle tai epäämiselle. C14 ja sitä vanhemmissa ikäluokissa pelaajan mukaan ottamisesta päättävät vastuuvalmentaja ja joukkueenjohtaja yhdessä junioripäälikön kanssa.
Pelaaja sijoitetaan ensisijaisesti oman syntymävuotensa ikäluokkaan. Pelaaja voi perustellusta syystä siirtyä joko häntä vuotta vanhempaan tai vuotta nuorempaan ikäluokkaan. Vuotta nuoremmassa ikäluokassa pelaamiseen täytyy anoa SPL Keski-Pohjanmaan piirin lupa. Vuotta vanhempaan ikäluokkaan siirtymisestä sopivat asianomaisten ikäluokkien vastuuvalmentajat ja joukkueenjohtajat yhdessä pelaajan ja pelaajan huoltajan ja junioripäälikön kanssa.
Vastuuvalmentajien välisellä sopimuksella pelaaja voi pelata vanhemman ikäluokan otteluja kuuluen kuitenkin omaan ikäluokkaansa. Asiasta pitää kuitenkin ilmoittaa koordinaattorille tai junioripäälikölle.

4.4 Pelaaminen

Pelioikeus seuran joukkueissa on pelaajalla, joka on maksanut juniorijaoston määräämän juniorimaksun ja oman ikäluokan asettamat muut maksut. Lisäksi pelaajalla pitää olla SPL:n voimassa oleva pelaajalisenssi sekä vakuutus. Joukkueenjohtaja huolehtii pelaajalisenssien maksusta sekä varmistaa, että pelaajalla on voimassaoleva vakuutus kauden alkaessa. Mikäli pelaajalla on oma vakuutus, vastuu vakuutuksen voimassaolosta koko kauden aikana on pelaajan huoltajalla.
Seura osallistuu joukkueillaan SPL:n Keski-Pohjanmaan piirin sarjoihin. Joukkueilla on oikeus osallistua turnauksiin ja pelata harjoitusotteluita.
Kaikessa toiminnassa noudatetaan Kaikki Pelaa -periaatteita ja seuran toimintasääntöjä, katso kohdat 3.3. ja 3.4. Konkreettisena käyttäytymisohjeena ovat pelaajien itsensä ja heidän vanhempiensa laatimat pelisäännöt. Pelaamisen edellytyksenä on sekä yleisesti hyväksyttyjen käyttäytymissääntöjen että edellä mainittujen pelisääntöjen noudattaminen.
Jalkapallon Leikki Maailman aikana (E11 ja nuoremmat) normaalit velvollisuutensa täyttäneen pelaajan pelaamisoikeutta ja ottelumäärää ei saa rajoittaa muista poikkeavalla tavalla.
Ikäluokan pelisääntökeskustelussa sovittujen peluuttamissääntöjen on oltava pelaajien tiedossa.

4.5 Läsnäolo ikäluokan tapahtumissa

F8 ikäluokasta alkaen pelaajat ovat velvollisia harjoittelemaan säännöllisesti. Tästä ikäluokasta alkaen pelaajat ovat velvollisia ilmoittamaan poissaolostaan otteluista ja 10-12 vuotiaat opettelevat ilmoittamaan poissaoloista harjoituksista. Ilmoituskäytännöstä sovitaan ikäluokan pelisääntökeskustelussa.
F9 ikäluokasta alkaen voidaan pelisäännöissä sopia harjoituspoissaolojen ilmoitusvelvollisuudesta.
Leikki Maailman aikana (E11 ja nuoremmat) on voimassa Puolen Pelin Takuu peliin osallistuvilla pelaajilla. Harjoitteluaktiivisuus ei vaikuta pelaajan peliaikaan ottelussa. Kaveri- ja Tulevaisuus Maailmassa (D12 ja vanhemmat) harjoitusaktiivisuus voi vaikuttaa pelaajien ottelussa saamaan peliaikaan joukkueen pelisääntökeskustelussa sovitulla tavalla.

4.6 Pelaajan kehittymisen arviointi

Suositellaan, että E11-ikäluokasta alkaen pelaaja saa kerran vuodessa pelikauden päätteeksi kirjallisen arvioinnin jalkapallotaidoistaan.
Suositellaan, että C14-ikäluokasta alkaen arviointi tehdään tavoitteellisesti suuntautuneille pelaajille kahdesti vuodessa. Tällöin myös palautelomakkeiden pohjalta vastuuvalmentaja käy pelaajan kanssa vähintään kerran vuodessa kehityskeskustelun, jossa sovitaan pelaajan henkilökohtaisista ponnisteluista taitojensa kehittämiseksi.

4.7 Pelaajan siirtyminen toiseen seuraan tai lopettaminen

Mikäli pelaaja jatkaa pelaamista toisessa seurassa, on pelaajasiirto rekisteröitävä. Rekisteröintiä varten siirtyvä pelaaja saa seuralta edustustodistuksen (pelaajasiirtolomake)
Edustustodistusta ei kuitenkaan anneta ennen kuin pelaaja on huolehtinut kaikista taloudellisista velvoitteistaan seuraa ja joukkuetta kohtaan ja palauttanut seuralta ja joukkueelta saamansa varusteet.
Mikäli pelaaja lopettaa jalkapallon pelaamisen, hän palauttaa kaikki joukkueelta tai ikäluokalta saamansa varusteet. Kaikki maksetut maksut ja ikäluokalle kerätyt varat jäävät ikäluokan omaisuudeksi.

5. Joukkueiden muodostaminen ja toiminta

Joukkueiden toiminnassa noudatetaan kaikissa ikäluokissa SPL:n Kaikki Pelaa sääntöjä. Seura suosittelee, että tapahtumamäärä on SPL:n nuorisotoiminnan linjan mukainen.

5.1 Joukkueiden koko

Suositukset joukkueiden kooksi:

Pelimuoto   Pelaajamäärä  
5 v 5   7 – 10 
7 v 7   10 – 14 
9 v 9  13 – 18 
11 v 11  16 – 22 
Futsal    7-12 5.2 Jalkapallon Leikki Maailma (F8 -> E11)
5.2.1 F8: Jalkapallon LeikkiMaailma

F8 ikäluokka voi osallistua jalkapalloseurojen tai piirin järjestämiin turnauksiin.
Pelaavalla joukkueella pitää olla nimetty ohjaaja tai valmentaja sekä joukkueenjohtaja. Otteluita lukuun ottamatta muu toiminta toteutetaan yhtenäisenä ikäluokkana.
Kaikille pelaajille järjestetään kauden tasolla yhtä paljon ja samanarvoista toimintaa peleissä ja turnauksissa. Otteluihin osallistuville on voimassa Puolen Pelin Takuu eli kaikilla otteluihin osallistuvilla on mahdollisuus pelata vähintään puolet otteluajasta.
Mikäli ikäluokassa on iso määrä pelaajia, vastuuvalmentaja jakaa pelaajat tasavahvoihin pelaaviin joukkueisiin, jotta Puolen Pelin Takuuta on mahdollista toteuttaa. Kiinteitä taso-, tavoite- tai edustusjoukkueita ei saa muodostaa.
Poikkeuksena tästä voidaan pitää ikäluokan taitavimmista pelaajista muodostettua joukkuetta vuotta vanhemman ikäluokan piirisarjaan, mikäli pelaajien kehittyminen puoltaa pelaamista vanhemmassa ikäluokassa ja vuosittain yhteen omavalintaiseen turnaukseen. Kaikki pelaajat, myös maalivahdit, pelaavat vaihtelevasti eri paikoilla eri roolien oppimiseksi ja ymmärtämiseksi.

5.2.2 F9, E10 ja E11: Jalkapallon Leikki Maailma

F9, E10 ja E11 -ikäluokat osallistuvat piirin sarjoihin sekä voivat osallistua jalkapalloseurojen ja piirin järjestämiin turnauksiin.
Pelaavalla joukkueella pitää vähintään olla nimetty valmentaja sekä joukkueenjohtaja. Otteluita lukuun ottamatta muu toiminta toteutetaan yhtenäisenä ikäluokkana.
Kaikille pelaajille järjestetään peliaikaa tasavertaisesti joukkueen pelisääntökeskustelussa sovitun mukaisesti. Otteluihin osallistuville on voimassa Puolen Pelin Takuu eli kaikki otteluihin osallistuvilla on mahdollisuus pelata vähintään puolet otteluajasta.
Mikäli ikäluokassa on iso määrä pelaajia, vastuuvalmentaja jakaa pelaajat tasavahvoihin joukkueisiin, jotta Puolen Pelin Takuuta on mahdollista toteuttaa. Joukkueiden muodostamisessa huomioidaan ensisijaisesti ikäluokan pelaajien tarpeet.
Kiinteitä taso-, tavoite- tai edustusjoukkueita ei kuitenkaan saa muodostaa. Poikkeuksena tästä voidaan pitää ikäluokan taitavimmista pelaajista muodostettua joukkuetta vuotta vanhemman ikäluokan piirisarjaan, mikäli pelaajien kehittyminen puoltaa pelaamista vanhemmassa ikäluokassa ja vuosittain yhteen tai useampaan omavalintaiseen turnaukseen. Mikäli joukkue osallistuu kauden aikana useampaan turnaukseen tasojoukkueilla (kilpa/haaste), tulee näistä turnauksista sopia erikseen kauden alussa pidettävässä vanhempainillassa/pelisääntökeskusteluissa.Joukkueita voidaan sekoittaa keskenään vuosittain, mikäli pelaajien suuntautuvuudessa tapahtuneet muutokset sitä edellyttävät tai mikäli vanhemmat ja toimihenkilöt yhdessä näin päättävät.
Kaikki pelaajat, myös maalivahdit, pelaavat vaihtelevasti eri paikoilla eri roolien oppimiseksi ja ymmärtämiseksi.

5.3 Jalkapallon Kaveri Maailma (D12 -> C15)

Pelaavalla joukkueella pitää vähintään olla nimetty valmentaja sekä joukkueenjohtaja.
D12 -ikäluokasta alkaen joukkueita voidaan ilmoittaa piiri-, valio /alue- ja harrastesarjoihin. Piirin sarjoissa pelaavien joukkueiden seuraavan kauden sarjataso määräytyy piirin kullekin kaudelle määrittelemän sarjojen pelitavan perusteella. Ikäluokalla voi olla joukkueita eri sarjatasoilla. Joukkueiden muodostamisperiaatteena voi olla tasavahvuus tai jokin muu peruste. Suositellaan, että käytetään mitattavaa perustetta kuten harjoitteluaktiivisuutta tai taitoa. Harjoitteluaktiivisuus tulee pystyä osoittamaan harjoituspäiväkirjalla ja taidon mittarina voi olla seuran tai ikäluokan sisäisissä taitokilpailuissa saavutettu tulos. Joukkueita muodostettaessa tulee kaikkiin pelaajiin soveltaa samaa arviointikriteeriä. Joukkueiden muodostamisessa huomioidaan ensisijaisesti ikäluokan pelaajien tarpeet.
D13 -ikäluokasta eteenpäin voidaan edelleen toimia yhtenäisenä ikäluokkana tai siirtyä joukkuekohtaiseen toimintaan, jos esimerkiksi halutaan perustaa luonteeltaan eriytyviä tavoite- tai harrastejoukkueita. Joukkueiden muodostamisperiaatteet voivat olla samat kuin nuoremmillakin ikäluokilla tai perusteena voi olla pelaajan tavoitteellisuus ja sitoutuminen harjoitteluun. Joukkuekohtaiseen toimintaan siirtymisen edellytyksenä on, että toimintaedellytykset sekä tavoite- että harrastejoukkueille varmistetaan.
Peluuttamissäännöt sovitaan ikäluokan pelisääntökeskusteluissa.
Jalkapallon TulevaisuusMaailma (B- ja A-juniorit)
Seuran periaatteena B- ja A- juniorien kohdalla on, että on pelaajan edun mukaista, että hän pelaa kykyjensä, tavoitteidensa ja sitoutuneisuutensa mukaisessa joukkueessa.
Seura kokoaa B ja A -ikäluokissa joukkueita tarpeiden ja pelaajamäärän mukaan. Tyypillisesti voidaan koota kilpailupainotteinen ja menestykseen pyrkivä joukkue sekä sen rinnalle kevyempään harjoitteluun ja pelailuun keskittyvä joukkue jopa harrastekokoonpanolla.
Seura haluaa antaa kaikille pelaajille mahdollisuuden jatkaa harrastustaan B ja A -ikäkauden ylitse aikuisten harraste- tai kilpasarjoihin.
B ja A –ikäluokissa suosituksena on, että ikäluokka käy vuosittain pelisääntökeskustelut, joissa sovitaan peluuttamisen periaatteista. Mikäli muuta ei sovita, valmentajat päättävät peluuttamisesta. Peliajan saamisen edellytyksenä näissä joukkueissa on kaikkien sekä yleisesti hyväksyttyjen käyttäytymissääntöjen että pelaajien laatimien joukkueen sääntöjen noudattaminen.

6 Valmentaminen ja harjoittelu
6.1 Valmennus

Valmennustoiminta tapahtuu SPL:n ohjeistaman ja kouluttaman linjan sekä seuran valmennuslinjan mukaisesti. Seuran valmennustoiminnasta ja valmennuksen linjasta vastaa seuran juniorijaosto. Pelaajien valmennuksesta vastaa ikäluokan vastuuvalmentaja. Käytännön valmennustyötä tehdään yhteistyössä ikäluokan muiden valmentajien kanssa.
Seura kustantaa valmentajien koulutuksen niin, että ikäluokilla on riittävä määrä koulutettuja ohjaajia ja valmentajia. Valmentajien koulutusta koordinoi juniorijaosto.

6.2 Harjoittelu

Seura anoo kaupungilta sekä kesä- että talviharjoitusvuorot ja jakaa ne ikäluokille. Seura järjestää ikäluokille vähintään SPL:n suositusten mukaiset harjoitusvuorot sekä ulko- että sisäkaudella. Vuorojaon laatii juniorijaosto. Ikäluokat maksavat itse harjoitusvuorojen kustannukset.
Kenttä- ja salivuorojen jaossa huomioidaan kunkin ikäluokan normaali harjoituskertojen tarve ja harjoituspaikkojen laatu. Siten vanhemmat ikäluokat saavat enemmän ja isompia tiloja harjoituksilleen. Kaikille ikäluokille järjestetään myös talvikaudella harjoittelumahdollisuus.
Seuran järjestämien harjoitusvuorojen lisäksi ikäluokat voivat hankkia omalla kustannuksellaan harjoitus- ja pelivuoroja.

7 Talous
7.1 Ikäluokan talousarvio ja rahaliikenne

Jokainen seuran ikäluokka tekee kullekin toimintavuodelle oman talousarvionsa. Ikäluokan on vuosittain suoriuduttava kaikista sitoumuksistaan. Toimintavuoden menot voivat olla tuloja suuremmat vain, jos ikäluokalla on aikaisemmilta vuosilta säästössä varoja, joilla vaje voidaan kattaa.
Ikäluokan varojen hankinnasta ja käytöstä vastaa ikäluokan joukkueenjohtaja. Kaikki rahaliikenne tulee hoitaa ikäluokan pankkitilin kautta. Ikäluokat ovat velvollisia toimittamaan kuukausittain tiliotteensa seuran toimistolle.
Lopettavan joukkueen kaikista sitoumuksista vastaavat kaikki vanhemmat yhteisvastuullisesti.
Talkoissa noudatetaan SLU:n ohjeita talkootyöstä www.slu.fi.

7.2 Maksut seuralle ja ikäluokalle

Seuran jäsenet maksavat seuran johtokunnan päättämän jäsenmaksun.
Seuran pelaajat maksavat juniorijaoston vahvistaman juniorimaksun. Juniorimaksu sisältää seuran jäsenmaksun. Juniorimaksu maksetaan alkukeväällä ennen sarjakautta tai kesken kautta mukaan tulevat maksavat sen yhden kuukauden tutustumisajan jälkeen.
Syyskuun 1. päivän jälkeen toimintaan mukaan tulevat eivät ole velvollisia maksamaan asianomaisen toimintakauden juniorimaksua.
Ikäluokat keräävät SPL:n lisenssimaksua ja seuran juniorimaksua varten LISENSSIMAKSUN ja ikäluokan johtaja tai rahastonhoitaja tilittää lisenssimaksun SPL:lle ja juniorimaksun seuralle. SPL ja juniorijaosto päättävät maksujen suuruuden vuosittain.
Jos pelaajalla on oma jalkapallon harjoitus- ja pelitapahtumat kattava tapaturmavakuutus, on hänen toimitettava vakuutusyhtiön todistus tai pelaajan huoltajan allekirjoittama todistus voimassaolevasta tapaturmavakuutuksesta joukkueenjohtajalle, jolloin vakuutuksen osuutta SPL:n lisenssimaksussa ei tarvitse maksaa. Jos pelaaja maksaa itse lisenssin, vakuutustodistusta ei tarvitse toimittaa joukkueelle, kuitti maksetusta lisenssistä on kuitenkin esitettävä joukkueenjohtajalle.
Lisäksi ikäluokat keräävät toimintansa rahoittamiseksi OSALLISTUMISMAKSUA, jonka suuruus päätetään ikäluokan kokouksessa. Osallistumismaksulla katetaan joukkueen varustemenot, piirisarjan ja turnausten osanottomaksut, ensiapulaukun sisällön täydentäminen, halli- ja kenttävuokrat, tuomarimaksut, yms. juoksevat kulut. Koska arvostamme ikäluokan nimettyjen toimihenkilöiden vapaaehtoistyötä, suosittelemme, ettei hänen yhdeltä pelaavalta lapseltaan peritä tätä osallistumismaksua, vaan se katetaan ikäluokan muulla varainhankinnalla. Kuitenkin niin, että osallistumismaksusta "vapautettujen" määrä on enintään 1 toimija 7 pelaajaa kohden.
Suositeltavaa on myös, että turnauksiin osallistuvat pelaajat maksavat itse turnausten matka- majoitus- ja ruokailukulunsa sekä matkalla olevien 2-3 vastuuhenkilöiden (valmentaja, huoltaja, joukkueenjohtaja) pakolliset vastaavat kulut. Näin nämä varsin suuretkin kulut eivät tule turnauksiin osallistumattomien kannettavaksi.
Juniorijaosto voi antaa ikäluokan joukkueenjohtajalle valtuutuksen sopia yksittäisten pelaajien kohdalla toimintamaksujen alennuksesta, mikäli pelaajan perheen taloudellinen tilanne sitä edellyttää. Näissä tapauksissa juniorijaosto vastaa ko. pelaajan kuluista.
Ikäluokka on velvollinen osallistumaan juniorijaoston päättämiin talkoisiin ja muihin yhteisiin hankkeisiin. Niiden tuoton jaosta sovitaan aina erikseen.

7.4 Varusteet

Ikäluokat hankkivat itse tarvitsemansa varusteet oman budjettinsa puitteissa. Pelipaidat, sukat, housut, verryttelypuvut, ulkoilutakit ja muut asusteet tulee olla seuran hyväksymän mallin mukaisia.
Ikäluokan on hankinnoissaan käytettävä seuran sopimaa hankintakanavaa.

7.5 Ikäluokan rahat ja omaisuus

Kaikki ikäluokan rahat ja omaisuus, jotka ovat maksetut sen käyttämälle tilille, kerätty tai hankittu eri menetelmillä ovat ikäluokan omaisuutta, joka on ikäluokan käytettävissä. Ikäluokan rahankäytöstä vastaa ikäluokan joukkueenjohtaja.

7.6 Pelaajan siirtyminen seuran sisällä

Pelaajan siirtyessä seuran sisällä ikäluokasta toiseen on kaikki siirtymispäivään mennessä erääntyneet maksut oltava suoritettuna vanhalle ikäluokalle. Velvoitteiden suorittamisen jälkeen pelaajan oma osuus maksetuista rahavaroista siirtyy hänen mukanaan uuteen ikäluokkaan, ellei muuta ole sovittu.

7.7 Pelaajan lopettaminen seurassa tai siirtyminen toiseen seuraan

Jos pelaaja lopettaa pelaamisen seurassa, hänen on ilmoitettava siitä joukkueenjohtajalle. Kaikki lopettamispäivämäärään mennessä erääntyneet maksut on suoritettava ikäluokan tilille. Mahdollista pelaajan edustusoikeuteen liittyvää edustustodistusta siirryttäessä toiseen seuraan ei allekirjoiteta, ellei pelaajan ikäluokkakohtaisia maksuja ole suoritettu. Kaikki seuralta saadut varusteet on luovutettava takaisin joukkueenjohtajalle, joka toimittaa ne ikäluokan tai seuran varustehankinnoista vastaavalle henkilölle. Kaikki pelaajan maksamat lisenssimaksut ja normaalia toimintaa varten maksetut osallistumismaksut ja hankitut varat jäävät ikäluokan tilille.

7.8 Ikäluokan jakautuminen tai joukkueen lopettaminen

Ikäluokan jakautuessa mahdollisesti joukkueisiin, jaetaan varat joukkueille pelaajamäärien suhteessa. Mikäli joukkue lopettaa toimintansa, ylijäävät varat jäävät seuran junioritoimintaan.