Huvudsida


Andra lagPB 76
FI-67101
Karleby FINLAND
tel: +358-6-8313 325
fax: +358-6-834 9825
@: gbk@gbk.fi
www.gbk.fiGBK Verksamhetsregler 2012

1815:33
oktVerksamhet / Huvudsida

GBK:s regler för juniorverksamhetenKP 8x10 sinetti paino.jpg, uppdaterat 18.10.2012

1. Gamlakarleby Bollklubb r.f.    
 Namn:    Gamlakarleby Bollklubb r.f., GBK
 Verksamhet:   Fotboll
 Verksamhetsområde: Karleby med närområden 
 Verksamhetsidé:    Fotboll hela livet 
 Postadress:  Pb76, 67101 Karleby
 Gatuadress:    Kalles Torg, Karleby 
 Telefon:  (06) 831 3325
 Email:   gbk@gbk.fi
 Internet-sidor: http:   //www.gbk.fi 
Medlemskap:                                Mellersta Österbottens Fotbollsdistrikt / Finlands   Bollförbund 

2. Verksamhets reglers betydelse

Meningen med dessa regler är att beskriva Gamlakarleby Bollklubb r.f:s organisations- och verksamhetssätt till hjälp och riktlinje för funktionärer och föräldrar i deras verksamhet inom lagen. I verksamheten för olika åldersgrupper kall dessa verksamhets regler följas.

Föreningens verksamhet regleras dessutom av bl.a:

• Gamlakarleby Bollklubb r.f.:s regler
• Finlands Bollförbunds Allstars –regler
• Regler, bestämmelser och bindande instruktioner som givits av Finlands Bollförbund (FBF) eller något distrikt inom FBF

Vår förening finns till för lagen och lagen för spelarna. Varje spelare representerar sitt lag och varje lag representerar vår förening. Verksamhets reglerna strävar till att sammangjuta denna kedja till en helhet och göra dess länkar starka. Således kan föreningen hjälpa lagen och spelarna i praktiska frågor och å andra sidan känner spelarna och lagen till sina förpliktelser som medlemmar i föreningen.

I dessa verksamhets regler framhålles förpliktelser för såväl åldersklasserna och lag samt föreningen. Ett villkor för att föreningens verksamhet ska fungera friktionsfritt är att förpliktelserna sköts inom utsatt tid. Speciellt när det handlar om frivillig verksamhet, är det viktigt att uppskatta var och ens arbetsinsats genom att sträva till att sköta sin egen andel så, att också andra kan sköta sina. En annan princip i frivillig verksamhet är att alla saker ska kunna behandlas och att de behandlas på ett uppbyggande sätt genom diskussion mellan olika parter.

Förutom verksamhets reglerna är det viktigt att förstå och omfatta de verksamhetsprinciper som FBF publicerat. Förbundet har publicerat rikligt med material om saken, mer information härom finns att fås hos föreningsledningen eller på FBF:s hemsidor. Den ledande principen är alltså att fungera i enlighet med All Star –programmet och linjerna för FBF:s ungdomsverksamhet. I de yngre åldersklasserna som börjar med fotboll är det särskilt viktigt att behandla detta i intensiv samverkan med föräldrar och spelare.

3 Föreningens verksamhet

3.1 Föreningens organisation

Gamlakarleby Bollklubb r.f. är en idrottsförening som har specialiserat sej på fotboll, föreningens hemort är Karleby. Föreningen är registrerad som svenskspråkig, men de båda inhemska språken används i praktiken jämbördigt.
STYRELSEN
 
Ordförande Hans-Erik Sund 
Vice ordförande Marlen Timonen
Kassör Robert Åström 
Juniorsektions
ordförande Stefan Thylin
Medlemmar Boris Nygård, Kaj Sundell och Tom Engberg 


Föreningens högsta beslutförande organ är den allmänna föreningsmötet som hålls två gånger per år, höst- och vårmötet, där alla 15 år fyllda medlemmar som betalt sin medlemsavgift har rösträtt. På höstmötet väljs en direktion för föreningen, direktionen ansvarar för de praktiska arrangemangen av föreningens verksamhet.
Till direktionen hör ordförande, viceordförande samt 4-6 övriga medlemmar. Direktionen väljer en sekreterare, kassör samt övriga behövliga funktionärer. Dessa personer kan väljas utanför direktionen. Dessutom avgörs på höstmötet medlemsavgiftens storlek och bekräftas verksamhetsplanen och budgeten för den kommande verksamhetsperioden. På föreningens vårmöte fastställes bokslut och verksamhetsberättelse för föregående år.
Direktionen kan utnämna även andra funktionärer som de anser nödvändiga för att befrämja föreningens verksamhet, såsom tex juniorchef, träningschef, ekonomiansvarig, materialförvaltare och ansvarig för planförhållanden.


JUNIORSEKTION

3.1.1. Juniorsektionen och dess uppgifter

Juniorsektionen ansvarar för verksamheten i juniorlagen, fotbollsskolan, specialgruppen och mammorna. Föreningens ledningsgrupp väljer sektionens ordförande, som också bör vara egentlig medlem i direktionen. Sektionen består av 6-10 medlemmar som direktionen godkänt samt representanter för kansliet. Sektionen utser en sekreterare och kassör bland sina medlemmar.
Sektionens uppgift är att ansvara för juniorverksamheten samt dess utvecklande. De praktiska och löpande ärendena sköter juniorsektionen tillsammans med kanslipersonalen. Det är på sektionens ansvar att se till att varje årsklass har en ansvarig tränare, tränare och lagledare. Sektionen koordinerar även en ständig skolningsverksamhet för tränare, spelare och övriga funktionärer. Sektionens uppgift är också att informera föräldrarna om föreningens verksamhet samt aktivt upprätthålla kontakt till spelarnas föräldrar och vårdnadshavare.
Sektionen uppgör årligen en verksamhetsplan och budget för sin verksamhet. Sektionen besluter årligen om storleken på junioravgiften, där också föreningens medlemsavgift ingår.
Som avslutning på säsongen anordnar juniorsektionen juniorernas säsongavslutning. Sektionen kan också vara med och arrangera turneringar och evenemang av FBF och FBF:s Mellersta Österbottens Distrikt.
Juniorsektionen samlas i regel en gång per månad.

3.2 Föreningens medlemmar

Medlemmar i föreningen är alla föreningens spelare och personer eller samfund som betalat föreningens medlemsavgift. Den som vill bli spelare i föreningen kommer överens om att gå med i föreningen med den ansvarige tränaren eller lagledaren för åldersklassen. Man ansluter sej som spelare i föreningen genom att betala junioravgiften som fastställts av juniorsektionen. Alla villiga spelare i D13 och yngre åldersklasser antages som spelare. Beslutet för att antagas som spelare i C14 och äldre åldersklasser görs av lagledaren och den ansvarige tränaren i de aktuella åldersklasserna tillsammans.
Spelare i en nystartad åldersklass är befriade från junioravgift åldersklassens första verksamhetsår.

3.3 Föreningens verksamhetsprinciper

GBK:s verksamhetsidé är att erbjuda ortens barn möjlighet att utöva fotboll under översikt av kunniga ledare och tränare. Föreningen ger ungdomarna möjlighet att lyckas och misslyckas i träningar och i matcher samt att pröva sina egna färdigheter. GBK erbjuder ungdomarna möjlighet att delta i nationell tävlingsverksamhet samt möjliggör föräldrarnas aktiva deltagande i sina barns hobbyverksamhet.

Föreningens målsättning är att tillsammans med föräldrar och skola uppfostra barn och ungdomar till positiva, samarbetskunniga, samhällsdugliga unga som är intresserade av framgång i livet. De som är med i GBK:s verksamhet strävar till att kunna beakta andra mänskor och det omgivande samhället, att kunna uppföra sej väl och högakta andra mänskor.

3.4 Föreningens verksamhet

Föreningen ordnar verksamhet i Fotbollsskolorna ( för barn över 4 år ), i Fotbollens LekVärld ( för 5 - 11 åringar), i KompisVärlden ( för 12 – 15 –åringar ) samt i FramtidsVärlden ( för 16 – 20 –åringar ). Fotbollsverksamheten dirigeras av Finlands Bollförbunds blåvita väg.

Verksamheten för en ny åldersklass startas i samband med fotbollsskolan.
Verksamheten bedrivs i enhetliga åldersklasser fram till åldersklassen D12. Från och med åldersklass D13 och framåt kan man också bilda mera tävlingsinriktade lag respektive intresselag som fungerar självständigt inom föreningens organisation. Bildandet av dessa självständiga lag sker i samråd med föreningens juniorsektion och juniorchef.
I de självständiga lagen väljs en lagledare, ansvarig tränare och övriga funktionärer. Verksamheten och beslutförande i de självständiga lagen följer samma praxis som nämns i föreningens verksamhets regler angående verksamheten i resp. åldersklasser.

3.5 Sigillförening

GBK har fått Sigillföreningsstatus år 2004. Sigillföreningarna är kvalitetsföreningar för barn och ungdom, som tilldelats organisationen ”Ung i Finlands” (Nuori Suomi) Sigill som erkännande för ungdomsverksamhetens kvalitet. Sigillet från Ung i Finland tilldelas föreningarna av branschförbunden.
Ung i Finland har fastslagit gemensamma regler för alla Sigillföreningar.

På basen av dessa gemensamma regler fastställer varje branschförbund sina egna Sigillkriterier. Föreningens verksamhet styrs av de Sigillförenings bestämmelser som FBF gett.

3.6 Verksamheten i åldersklasserna

Ansvaret för planering och praktiska arrangemang av verksamheten i åldersklassen ansvaras av Juniorchefen och åldersklassens kordinator tillsammans med funktionärerna i årsklassen.. Vid behov kan flere åldersklasser sammanslås, ifall det inte finns tillräckligt med spelare i någon åldersklass.
I åldersklassen uppgörs årligen lagets spelregler, en verksamhetsplan och budget samt i slutet av säsongen en verksamhetsberättelse och i slutet av kalenderåret ett bokslut. De nämnda planerna och rapporterna sänds till föreningens kansli, varifrån de går vidare som information till juniorsektionen.

3.6.1 Beslutförande i åldersklasserna

I åldersklasserna hålls årligen ett årsmöte, där man behandlar den kommande säsongens verksamhetslinjer och väljer funktionärer. Juniorchefen bekräftar ansvarstränaren och lagledaren. Dessutom ordnar åldersklassen vid behov allmänna möten för åldersklassen (föräldramöten) där man besluter om ärenden som berör åldersklassen. Ett allmänt möte för åldersklassen bör hållas ifall en tredjedel av vårdnadshavarna till spelarna i åldersklassen så önskar.
Till åldersklassens möten kallas alla spelares vårdnadshavare. Dessutom sänds kallelsen som info till juniorchefen och vid behov till föreningens juniorsektion. I
kallelsen framkommer de ärenden som ska behandlas och beslutas under mötet. På mötet förs protokoll, som delges varje spelares vårdnadshavare och juniorchefen.
På åldersklassens möten avgörs besluten vid behov med enkel röstmajoritet. Varje spelare har en röst, som används av spelarens vårdnadshavare. Rösträttighet kan inte brukas via ombud.

3.6.2 Funktionärer för åldersklassen

Verksamheten i åldersklassen ordnas av de fuktionärer som blivit valda på årsmötet.
Roll Innehåll
Lagledare:
Ansvarar för all praktisk verksamhet och för spelarnas uppförande vid representation av föreningen. Till uppgifterna hör att upprätthålla spelarförteckning, kontroll av licenserna, uppgörande av budget för åldersklassen, ordnande av föräldramöten, information via JoPoX och media, ordnande av transport och evenemang, att hålla kontakt till föreningen och föräldrarna. Lagledaren ansvarar dessutom för kassörens och materialförvaltarens uppgifter, ifall dessa inte separat utsetts.
Ansvarig tränare:
Ansvarar för all idrottslig verksamhet i laget. Handleder tränarnas verksamhet i enlighet med föreningens principer. Planerar tillsammans med tränarna för åldersklassen huvudprinciperna för säsongens tränings- och matchprogram, hjälper till vid planeringen av de praktiska övningarna, skaffar utbildningsmaterial till tränarna, ansvarar i samråd med tränarna för bildandet av de lag som spelar matcher.
Tränare:
Planerar och håller träningar, ansvarar för lagets matchande tillsammans med de övriga tränarna, utvecklar sina tränarfärdigheter.
Kassör:
Sköter om åldersklassens bankkonto, samlar in pengar till licenser och deltagaravgifter, rapporterar till föreningens ekonomieansvarig.
Materialförvaltare:
Ombesörjer att lagets bollar, dricksflaskor, västar, medicinväska och träningsutrustning är på plats och i skick. Till uppgifterna hör också att svara för förstahjälp, disciplin och att assistera spelarna.
Föräldrarnas åligganden är att bekosta barnens hobby, skjutsa och uppmuntra alla spelare, stöda åldersklassens ansvarspersoner, vara en saklig, intresserad och exemplarisk vuxen vid planen. Det är föräldrarnas rätt och skyldighet att övervaka att verksamheten i åldersklassen följer linjedragningarna i FBF, föreningen och åldersklassen.

3.6.3 Diskussion om spelreglerna

Varje åldersklass för i enlighet med FBF:s All Stars –program årligen en diskussion om spelreglerna mellan
föräldrarna och lagets ansvarspersoner och sänder överenskommelsen om spelregler till föreningens kansli och juniorchefen för FBF:s Mellersta Österbottens distrikt före utgången av mars månad.
Det rekommenderas också att en diskussion om spelregler förs mellan lagets ansvarige tränare och spelarna. Diskussionen om spelreglerna är ett villkor för deltagande i FBF:s distriktserier.
I diskussionen om spelreglerna genomgås alla punkter son ingår i FBF:s alla-spelar programmet.


3.6.4 Lösning av problem

Oklarheter och oenigheter angående verksamheten, träningarna eller matchandet i åldersklassen skall alltid främst försöka lösas med diskussioner i kretsen av den egna åldersklassen, dock utanför tränings- och matchsituationer. Alla föräldrar har rätt och skyldighet att på ett konstruktivt sätt ingripa i missförhållanden som de lagt märke till, anmärkningarna bör behandlas i en positv anda.
Till frågor som man inte lyckas lösa inom den egna åldersklassen tar juniorchefen och vid behov juniorsektionen stånd till efter att ha hört de alla parterna. Ifall man inte lyckas lösa problemen på annat vis har föreningens direktion beslutsrätt.

4 Att spela fotboll i GBK

4.1 Vad behöver en ny fotbollsspelare?
4.1.1 Försäkring och spelarlicens

Varje spelare bör ha en försäkring som täcker olycksfall som skett på lagets träningar, matcher, matchresor och i dylika sammanhang. Spelarförsäkringarna i FBF sköts i skrivande stund av försäkringsbolaget Pohjola. Spelaren behöver en spelarlicens när han deltar i fotbollsverksamhet som organiseras av FBF eller något av dess distrikt ( i Karleby: Mellersta Österbottens distrikt i Finlands Bollförbund ).
FBF:s spelarförsäkring och spelarlicens ingår i lagets licensavgift. Laget sköter om spelarens försäkring och licens efter att lagledningen har sett tilla att alla har en försäkring som är i kraft.

Ifall spelaren har en egen olycksfallsförsäkring, som också täcker skador som uppstått under tävlingsidrott, kan man med ett intyg från sitt eget försäkringsbolag anhålla om att bli befriad från den del av lagets licensavgift som motsvarar FBF:s spelarförsäkringsavgift. I dessa situationer skall alltid ett intyg ges åt lagledaren.. Detta förfarande lönar sej när spelaren spelar i D12 eller äldre lag, för att försäkringens andel blir större i samband med FBF:s licens när man flyttar till större plan. Ett intyg från försäkringsbolaget bör alltid ges till lagledaren i samband med betalningen av licensavgiften. I de fall då spelaren har en egen försäkring, är det spelarens vårnadshavare som ansvarar för att försäkringen är i kraft under hela säsongen.

4.1.2 Skor

Då man börjar med fotboll rekommenderas fotbollsskor med fasta nubbar eller slätbottnade fotbollsskor. Lämpliga gymnastikskor med lågt tåparti går också att använda i början, gymnastikskorna håller dock varken lika bra för slitage eller stöder foten lika bra som fotbollsskor. Också en liten spelares skor bör ha rätt storlek. För små eller för stora skor försvårar rörligheten och bollhanteringen. Mer än en nummers växmån är inte att rekommendera. Fastän skorna nöts mycket på grusplanerna, rekommenderas ett eller två par fotbollsskor per säsong, med regelbunden skötsel (rengöring, torkning och blankning) förlängs skornas livslängd betydligt och de känns också bättre på foten. För inomhusträningar på golv rekommenderas skor för bollspel inomhus.

4.1.3 Benskydd

Benskydd är obligatoriska för varje spelare. Med tanke på säkerheten bör man obönhörligt hålla fast vid den regeln både på träningar och matcher. Försäkringen ersätter inte benskador som åsamkats en spelare som spelat utan benskydd. De moderna skydden skyddar också vristens känsliga ben och ledband. Benskydden bör vara lämplig storlek så att de skyddar och stöder utan att försvåra rörligheten och bollhanteringen.

4.1.4 Fotbollen

En nybörjarspelare har bollstorlek tre (3) i åldersklasserna upp till E10. I åldersklasserna E11 – D13 är bollens storlek fyra (4) och i åldersklasserna C14 och äldre är bollens storlek fem (5). Varje spelare bör ha en egen boll som han kan träna med på lagets träningar och för sej själv. Det möjliggör då ett effektivt genomförande av träningarna samt träningar på eget initiativ. Det är bra att märka bollen med sitt eget och lagets namn. Bollens livslängd förlängs när man droppar ett par droppar matolja i bollens ventil nu och då samt alltid håller bollen lagom fylld.

4.1.5 Match- och representationsdräkt

Föreningens linje förutsätter en enhetlig dräkt för spelplanerna, också utanför planerna vill vi uppträda enhetligt klädda. GBK ger en rekommendation om modellerna för föreningsdräkterna.
GBK:s officiella matchdräkt är röd-vitrandig spelskjorta med vit krage och vita manchetter. Pojkarna har vita och flickorna blåa spelshorts. Spelsockorna är röd-vitrandiga. Spelskjortorna har man lov att använda endast på matcher, och matchdräkten bör tvättas vid första tillfälle efter matchen.

4.2 Att börja i fotbollsskolan

En ny åldersklass börjar sin verksamhet i fotbollsskolan. I fotbollsskolan börjar man i regel i oktober det år spelaren fyller fem år och fortsätter där till februari – mars nästa år. Sommarverksamheten för en ny åldersklass organiseras av juniorsektionen tillsammans med fotbollsskolans ansvariga tränare eller annan ledare.
Under vårens lopp väljs dragare för träningarna eller ledare bland spelarnas föräldrar. Under våren väljs också ansvarig tränare och lagledare för åldersklassen, så att åldersklassen kan fungera självständigt.
Fotbollsskolans avgift för den nya åldersklassen fastslås av föreningens juniorsektion. Avgift för juniorkort uppbärs inte av en ny åldersklass. Föreningen stöder också en ny åldersklass genom att låna ut bollar, spelskjortor, västar och märkningskoner.

Under det första verksamhetsåret deltar man inte i någon regelbunden tävlings-, match- eller turneringsverksamhet.

4.3 Att börja som över 6-åring

En nybörjarspelare som är över 6 år gammal hänvisas till sin egen åldersgrupp. Spelaren börjar med att komma med i åldersklassens träningar. Den ansvarige tränaren uppskattar när spelaren kan spela matcher med laget från sin åldersklass.
Alla spelare som vill får komma med i föreningens åldersklasser ända upp till åldersklassen D13. För äldre spelare kan tex åldersklassens nuvarande eller önskade spelarantal vara anledningen till om man får komma med eller ej. I åldersklasserna C14 och äldre besluter ansvarige tränaren och lagledaren tillsammans med juniorchefen om en ny spelare kan börja.
Spelaren placeras i första hand i den åldersklass som motsvarar dennes eget födelseår. Spelaren kan på goda grunder förflyttas till åldersklassen för ett år äldre eller yngre. För att få spela i en åldersklass som är ett år yngre krävs tillstånd från FBF:s Mellersta Österbottens distrikt. Om förflyttning till en ett år äldre åldersklass görs överenskommelse mellan ansvariga tränarna och lagledarna i respektive åldersklasser tillsammans med spelaren och dennes vårdnadshavare samt juniorchefen.
Med en överenskommelse mellan de respektive ansvariga tränarna kan en spelare spela matcher i en ett år äldre åldersklass och ändå höra till sin egen åldersklass. Detta bör i alla fall anmälas åt kordinatorn eller juniorchefen.

4.4 Matcher

Rättighet att delta i lagets matcher har spelare, som har betalt den junioravgift som fastslagits av juniorsektionen och de avgifter som fastslagits av åldersklassen. Dessutom bör spelaren ha en i kraft varande spelarlicens hos FBF samt försäkring som täcker verksamheten i tävlingsidrott.
Lagledaren svarar för betalningen av spelarlicenserna och säkerställer att spelaren har en försäkring som är i kraft när säsongen börjar. Ifall spelaren har en egen försäkring, ansvarar spelarens vårdnadshavare för att försäkringen är i kraft under hela säsongen.
Föreningens lag deltar i de serier som ordnas av Mellersta Österbottens distrikt i FBF. Lagen har rätt att delta i turneringar och spela träningsmatcher.
I all verksamhet följs All Star –principerna och föreningens verksamhetsprinciper, se punkt 3.3. och 3.4. Konkreta anvisningar för uppförande ger de spelregler som gjorts upp av spelarna själva och deras föräldrar. Ett villkor för deltagande i matcher är att man följer såväl allmänt godtagna regler om uppförande som de nyss nämnda spelreglerna.
I Fotbollens LekVärld ( E11 och yngre ) har alla spelare som uppfyller sina normala åtaganden rätt att spela lika mycket i matcherna och rätt att spela lika många matcher.
Alla spelare bör känna till de regler man kommit överens om angående hur speltiden på matcher fördelas mellan spelarna.


4.5 Deltagande i åldersklassens evenemang

Från och med åldersklass F8 är spelarna skyldiga att träna regelbundet. Från och med denna åldersklass är spelarna skyldiga att meddela frånvaro från matcher. Vid åldersklassens spelregeldiskussion kommer man överens om hur man meddelar eventuell frånvaro.
Från och med åldersklass F9 kan man i spelreglerna komma överens om skyldighet att meddela frånvaro från träningar.
I LekVärlden ( E11 och yngre ) gäller HAM –regeln ( Rätten att spela minst halva matchtiden ) för de spelare som deltar i matchen. Träningsaktiviteten inverkar inte på den speltid spelaren får i matchen.
I Kompis- och FramtidsVärlden ( D12 och äldre ) kan träningsaktiviteten inverka på den speltid spelaren får i matchen i enlighet med överenskommelserna i lagets spelregeldiskussioner.


4.6 Utvärdering av spelarens utveckling

Det rekommenderas att från och med åldersklassen E11 får spelaren en gång per år, i slutet av säsongen en skriftlig utvärdering av sina färdigheter i fotboll.
Det rekommenderas att från och med åldersklassen C14 görs utvärderingen två gånger per år för spelare som målinriktat satsar på fotboll. Här för också den ansvarige tränaren ett utvecklingssamtal med spelaren minst en gång per år, där man kommer överens om vad spelaren personligen skall satsa på för att utveckla sina färdigheter.

4.7 Spelare som flyttar till en annan förening eller slutar

Ifall spelaren fortsätter att spela i en annan förening skall en spelaröverföring registreras. För registreringen får spelaren som skall flytta ett representationsintyg från föreningen ( blankett för spelarförflyttning ).
Representationsintyget ges först när spelaren har ombesörjt alla sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen och laget samt returnerat all utrustning han eller hon fått av föreningen eller laget.
Ifall spelaren slutar spela fotboll returnerar han eller hon all utrustning som fåtts av laget eller åldersklassen. Alla gjorda inbetalningar och medel som insamlats för åldersklassen tillfaller åldersklassen.


5. Att bilda lag samt lagens verksamhet

I lagens verksamhet åtföljs i alla åldersklasser FBF:s All Stars regler. Föreningen rekommenderar att antalet evenemang följer linjerna för juniorverksamheten i FBF.
5.1 Lagens storlek
Rekommendationer för storleken på lagen:

Spelform

Antal spelare

 5 v 5 7 – 10 
 7 v 7 10 – 14
 9 v 9 13 – 18
 11 v 11 16 – 22


5.2 Fotbollens LekVärld ( G7 à E11 ) 5.2.1 G7 och F8: Fotbollens LekVärld

Åldersklassen F8 kan delta i turneringar som arrangerats av fotbollsföreningarna eller distrikten.
Det spelande laget bör ha utsett en ledare eller tränare samt en lagledare. Bortsett från matcherna genomförs all annan verksamhet som en enhetlig åldersklass.
För alla spelare ordnas under säsongen lika mycket och likvärdig verksamhet i spel och turneringar. För dem som deltar i matcherna är HAM-regeln i bruk, dvs alla spelare som deltar i matchen bör ha möjlighet att spela minst halva matchtiden.
Ifall åldersklassen har ett stort antal spelare, delar den ansvarige tränaren in spelarna i jämstarka spelande lag, för att HAM-regeln ska kunna iakttas. Inga nivå-, tävlingsinriktade eller representationslag skall bildas. Som undantag från föregående kan man bilda ett lag av de skickligaste spelarna i åldersklassen och spela distriktsserien i en ett år äldre åldersklass, ifall spelarnas utveckling talar för att spela i en äldre åldersklass, samt i en valfri turnering årligen.
Alla spelare, också målvakterna, spelar varierande på olika platser för att lära sej och förstå olika roller.

5.2.2 F9, E10 och E11: Fotbollens LekVärld

Åldersklasserna F9, E10 och E11 deltar i distriktets serier och kan delta i turneringar som arrangeras av fotbollsföreningar eller distriktet.
Det spelande laget bör minst ha en utsedd tränare samt lagledare. Bortsett från matcherna genomförs all annan verksamhet som en enhetlig åldersklass.
Speltid ordnas likvärdigt för alla spelare i enlighet med vad som överenskommits i lagets spelregeldiskussion. HAM-regeln gäller för alla som deltar i matcher, dvs alla spelare som deltar i matchen har möjlighet att spela minst halva matchtiden.
Ifall åldersklassen har ett stort antal spelare, delar den ansvarige tränaren in spelarna i jämnstarka lag, så att HAM-regeln kan genomföras. Då lagen bildas är det främst behoven hos spelarna i åldersklassen som skall beaktas. Egentliga nivå-, tävlingsinriktade eller representationslag får emellertid inte bildas. Som undantag från föregående kan man bilda ett lag av de skickligaste spelarna i åldersklassen och spela distriktsserien i en ett år äldre åldersklass, ifall spelarnas utveckling talar för att spela i en äldre åldersklass, samt i en eller flera valfria turneringar årligen. Dessa ska bestämmas i den föräldrakväll/spelregeldiskussion som förs innan säsongen.

Lagen kan blandas med varandra årligen, ifall det skett förändringar i spelarnas inriktning som så förutsätter, eller ifall föräldrarna och funktionärerna tillsammans besluter så.
Alla spelare, också målvakterna, spelar varierande på olika platser för att lära sej och förstå olika roller.


5.3 Fotbollens KompisVärld ( D12 à C15 )

Det spelande laget bör åtminstone ha utsett en tränare samt en lagledare.
Från och med åldersklassen D12 kan lagen anmälas till distrikt-, elit / region- och amatörserier. Följande säsongs serienivå för de lag som spelar i distriktets serier bestäms av de spelsätt distriktet fastslagit för varje säsong. Åldersklassen kan ha lag på olika serienivåer. Principen för hur lagen bildas kan vara jämbördiga lag eller på någon annan grund. Det rekommenderas att man använder en mätbar grund som träningsaktivitet eller skicklighet. Träningsaktiviteten skall kunna hänvisas till träningsdagbok och som mätare för skicklighet kan uppnådda resultat från föreningens eller åldersklassens interna tekniktävlingar användas. När lagen bildas bör samma utvärderingsprinciper tillämpas på alla spelare. När lagen bildas skall behoven hos åldersklassens spelare i första hand beaktas.
Från och med åldersklassen C13 framåt kan verksamheten fortsätta som enhetliga åldersklasser eller så kan man övergå till lagvis verksamhet, ifall man tex önskar grunda tävlingsinriktade respektive intresselag som till karaktären skiljer sig från varandra. Grunderna för lagbildningen kan tex vara samma som i de yngre åldersklasserna eller så kan grunderna vara spelarens ambitioner och hur mycket spelaren förbinder sig till träningen. En övergång till lagvis verksamhet förutsätter att både det tävlingsinriktade och intresselagets verksamhetsförutsättningar säkerställs.
Reglerna för matchande överenskommes i åldersklassens spelregeldiskussion.
5.4 Fotbollens FramtidsVärld (B- och A-juniorer)

Föreningens princip angående B- och A-juniorer, är att det är till spelarens fördel att spela i ett lag motsvarande hans talang, ambitioner och grad av förbindelse.
Föreningen samlar ihop lagen i åldersklasserna B och A enligt sina behov och antalet spelare.
Typiskt kan man samla ihop ett tävlingsinriktat lag som strävar efter framgång och vid sidan av det ett lag med lättare träningar som inriktar sej på spel eller till och med intresseuppställning.
Föreningen vill erbjuda alla spelare möjlighet att fortsätta sin hobby förbi åldersklasserna B och A till de vuxna intresse- eller tävlingsinriktade serierna.
Rekommendationen i åldersklasserna B och A är, att åldersklassen årligen har en spelregeldiskussion, där man kommer överens om principerna för matchande. Ifall man inte kommer överens om annat är det tränarna som besluter om matchandet. En förutsättning för att få speltid i dessa lag är att spelaren följer både allmänt godtagna regler för uppförande samt lagets spelregler som spelarna själva gjort.

6 Handledning och träning
6.1 Handledning

Handledningen sker i enlighet med den linje som intstrueras och lärs ut av FBF samt föreningens träningsprinicper. Föreningens juniorsektion ansvarar för föreningens träningsverksamhet och träningsprinciper. För handledningen av spelarna ansvarar den ansvarige tränaren i åldersklassen. Det praktiska träningsarbetet görs i samarbete med åldersklassens övriga tränare.
Föreningen bekostar tränarnas utbildning så, att åldersklassen har ett tillräckligt antal utbildade ledare och tränare. Juniorsektionen koordinerar tränarnas utbildning.

6.2 Träning

Föreningen anhåller om träningsturer för såväl sommar som vinter och delar ut dem till åldersklasserna. Föreningen ombesörjer att åldersklasserna får träningsturer åtminstone motsvarande FBF:s rekommendationer både under ute- och innesäsongen. Juniorsektionen uppgör turfördelningen. Åldersklasserna betalar själva kostnaderna för sina träningsturer.
Vid fördelningen av plan- och inneturerna beaktas varje åldersklass normala behov av träningsgånger och träningsställens kvalitet. Således får de äldre åldersklasserna flere och större utrymmen för sina träningar. För alla åldersklasser ordnas det träningsmöjligheter också under vintersäsongen.
Förutom de träningsturer som föreningen ordnar kan åldersklasserna på egen bekostnad själv skaffa sej tränings- och spelturer.

7 Ekonomi
7.1 Åldersklassens budget och penningrörelse

Varje åldersklass i föreningen uppgör sin egen budget för varje verksamhetsår. Åldersklassen bör varje år klara av sina åligganden. Utgifterna för ett verksamhetsår kan vara större än inkomsterna endast om åldersklassen har sparade tillgångar från föregående år, med vilka underskottet kan täckas.
Lagledaren ansvarar för anskaffande och användandet av medel. All penningrörelse skall ske via åldersklassens bankkonto. Åldersklasserna är förpliktade att redovisa kontoutdrag till kansliet varje månad.
För de förbindelser ett lag som skall upphöra har, ansvarar alla vårdnadshavare gemensamt.
I talko-arbete följs SLU:s direktiv gällande talkoarbete www.slu.fi

7.2 Betalningar till föreningen och åldersklassen


Föreningens medlemmar betalar den medlemsavgift som fastslagits av föreningens direktion.
Föreningens spelare betalar den junioravgift som juniorsektionen bekräftat. Junioravgiften innehåller föreningens medlemsavgift. Junioravgiften betalas tidigt på våren före säsongen inleds, de som kommer med i föreningen mitt i säsongen betalar junioravgift efter en månads introduktionstid.
De som kommer med i verksamheten efter den 1. september behöver inte betala junioravgiften för ifrågavarande verksamhetsår.
Åldersklasserna samlar upp LICENSAVGIFT för att täcka FBF:s licensavgift och föreningens junioravgift. Lagledaren eller kassören för åldersklassen betalar licensavgiften till FBF och junioravgiften till föreningen. FBF och juniorsektionen fastslår årligen storleken på avgifterna.
Om spelaren har en egen olycksfallsförsäkring som täcker tränings- och matchsituationer i fotboll, bör han ge ett intyg från försäkringsbolaget (på FBF:s blankett) om ikraftvarande försäkring till lagledaren, så behöver han inte betala försäkringens andel av FBF:s licensavgift.
Dessutom insamlar åldersklasserna en DELTAGARAVGIFT för att bekosta sin verksamhet, vars storlek fastslås på åldersklassens möte. Deltagaravgiften täcker lagets utgifter för utrustning, deltagande i distriktserie och turneringar, påfyllning av förstahjälpsväskans innehåll, hall- och planhyror, domaravgifter, m.fl. löpande utgifter. Då vi uppskattar det frivilligarbete åldersklassens funktionärer utför, rekommenderas, att deltagaravgiften för ett barn som spelar i åldersklassen per funktionärens inte debiteras, utan täcks med åldersklassens övriga medelanskaffning. Detta ändå på så sätt att mängden på dem som är "befriade" från deltagaravgiftet inte överskrider 1 funktionär per 7 spelare.
Det rekommenderas också, att de spelare som deltar i turneringar själva betalar sina rese-, logi- och matutgifter för dessa samt de obligatoriska kostnaderna för de 2-3 ansvarspersoner (tränare, materialförvaltare, lagledare) som är med på resan. På så sätt befrias de spelare som inte själva deltar i turneringarna från dessa kännbara utgifter.
Juniorsektionen kan ge åldersklassens lagledare fullmakt att överenskomma om nedsatt verksamhetsavgift för någon enskild spelare, ifall den ekonomiska situationen i spelarens familj så kräver. I dessa fall svarar juniorsektionen för utgifterna för den ifrågavarande spelaren.
Åldersklassen är skyldig att delta i de talkoarbeten som juniorsektionen bestämt och i övriga gemensamma projekt. Inkomsterna från dylika talkoarbeten och projekt fördelas alltid enligt separat överenskommelse.

7.4 Utrustning

Åldersklasserna införskaffar själva den utrustning de behöver inom ramen för sin budget. Spelskjortor, sockor, byxor, träningsdräkter, ytterjackor och andra accessoarer skall vara av en modell som föreningen godkänt. Åldersklassen bör för sina anskaffningar använda de kanaler som överenskommits i föreningen.

7.5 Åldersklassens pengar och egendom

Åldersklassens alla pengar och all egendom, som inbetalats till det bankkonto åldersklassen använder, insamlats eller införskaffats på olika vis, är åldersklassens egendom, som får användas av åldersklassen. Åldersklassens lagledare ansvarar för användandet av åldersklassens pengar.

7.6 Spelarens förflyttning inom föreningen

Då spelaren flyttar från en åldersklass inom föreningen till en annan, bör alla avgifter som förfallit till och med förflyttningsdatumet vara betalda till den gamla åldersklassen. Efter att alla avgifter betalats förflyttas spelarens egen andel av de inbetalda penningtillgångarna med honom till hans nya åldersklass, ifall inte annat överenskommits.

7.7 Spelaren slutar i föreningen eller flyttar till en annan förening

Om spelaren slutar spela i föreningen, bör han eller hon meddela detta till lagledaren. Alla betalningar som förfallit till och med datum då han eller hon slutar, skall betalas till åldersklassens konto. Ett eventuellt representationsintyg för representationsrätt vid flyttning till en annan förening undertecknas inte, om spelarens betalningar till åldersklassen inte är omskötta. All utrustning spelaren fått från föreningen skall ges tillbaka till lagledaren, som vidarebefordrar dem till åldersklassens eller föreningens ansvarige materialförvaltare. Alla licensavgifter samt deltagaravgifter och införskaffade medel för att täcka normal verksamhet blir kvar på åldersklassens konto.

7.8 En åldersklass delas eller ett lag upphör

Då åldersklassen fördelas tex i lag, fördelas tillgångarna till lagen i förhållande till spelarantalet. Ifall laget upphör med sin verksamhet, lämnar all överbliven kapital till föreningens juniorverksamhet.

Skriv ut
©Copyright: Gamlakarleby Bollklubb Engine : JoPoX