25
JUL
14.00
GBK P-08, KokkolaCup

HBK - GBK Vit   

Caravanlandia2 santahaka