8
JUL
19.00
GBK naiset, Trean

GBK 2 - Ysikaks Nivala  1 - 1

Santahaka 1 N