9
JUN
19.00
GBK naiset, Trean

GBK 2 - Esse IK/2  1 - 1

Santahaka 3 N