20
JUN
19.15
GBK T-09, T14 Kakkonen

GBK vit - FC United  

Kokkola, Santahaka 2 N