Vårmöte/ Kevätkokous/ Startup meeting


* Datum ej fastställt/ Pvm ei päätetty

Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:

1.Öppnande av mötet

2.Val av mötesordförande, sekreterare, två protokollsjusterare och vid behov rösträknare.

3.Konstateras på mötet närvarande röstberättigande medlemmar

4.Konstateras mötets laglighet och beslutförhet

5.Föredragningslistanför mötet godkänns

6.Föredrages styrelsens över föregående års verksamhet uppgjorda verksamhetsberättelse, bokslut och revisorernas utlåtande

7.Beslutes om godkännande av bokslutet samt beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och övriga redovisningsskyldiga

8.Behandlas övriga eventuella ärenden

9. Mötet avslutas