GAMLAKARLEBY BOLLKLUBB r.f.

Stadgar.

1§ Namn, hemort och språk.

Föreningens namn är Gamlakarleby Bollklubb r.f. och dess inofficiella förkortning är GBK, som i dessa stadgar benämnes förening. Föreningens hemort är Karleby och föreningens språk är svenska. Föreningen är medlem i Finlands Bollförbund rf, som i dessa stadgar benämnes bollförbund och medlem i Mellersta-Österbottens Bolldistrikt av Finlands Bollföbund rf, som i dessa stadgar benämnes bolldistrikt.

2 § Föreningens syfte.

Föreningens syfte är att främja medlemmarnas idrottsliga intresse främst

inom fotbollen, med målsättningen att främja fysiskt och psykiskt välmående.

Grunden för verksamheten är idrottens etiska värden och fair play principer.

I verksamheten högaktas de krav som miljön och naturen ställer, samt befrämjande av jämlikhet.

3 § Förverkligande av syfte.

Föreningen förverkligar sitt syfte genom att erbjuda medlemmarna

-tävlingsverksamhet

-lek, skolnings- och träningsverksamhet

-utvecklande av social fostran och samverkan mellan förening, förälder och skola

-informations- och upplysningsverksamhet, samt

-möjlighet att genom föreningen anskaffa idrottsredskap och –utrustning.

Föreningen strävar till att inom sitt verksamhetsområde ta initiativ till och utvecklande av behövliga idrottsanläggningar.

Föreningen kan ta emot donationer och testamenten och för sin verksamhet äga behövliga fastigheter samt äga och underhålla idrottsanläggningar.

Föreningen kan för att stöda sin idéella verksamhet arrangera nöjes- och danstillfällen, penninginsamlingar och lotteriförsäljning sedan den inhämtat behövligt tillstånd, utöva förlagsverksamhet samt inkvarterings- och förplägningsverksamhet.

4 § Föreningens medlemskap.

Föreningen efterföljer stadgarna för de idrottsorganisationer, där föreningen är medlem.

5 § Föreningens medlemmar.

Till föreningen såsom egentlig medlem kan styrelsen godkänna person, som

förbinder sig att efterfölja föreningens stadgar, bollförbundets och boll-

distriktets stadgar och på stadgarna baserade bestämmelser.

Till hedersordförande kan föreningens möte kalla person, som förtjänstfullt

fungerat som ordförande för föreningen. Utnämningen till hedersordförande gäller för livstid.

Till hedersmedlem kan på förslag av styrelsen och med beslut av föreningens möte

kallas person, som synnerligen förtjänstfullt främjat föreningens verksamhet.

Utnämningen till hedersmedlem gäller för livstid.

Styrelsen kan i föreningen utnämna ständiga medlemmar. Till ständig medlem kan

godkännas föreningsmedlem, som för föreningen gjort anmärkningsvärt stora

idrottsliga, ekonomiska eller övriga tjänster, eller har som engångsersättning erlagt

medlemsavgift till föreningen för tio år.

Till understödande medlem kan föreningens styrelse godkänna enskild eller juridisk

person , som stöder föreningens verksamhet med att erlägga avgift för

understödsmedlem, årligen eller som engångsersättning. Understödande medlem

eller dennes representant har på föreningens möte yttrandefrihet, men inte rösträtt.

Erhållna medlemsrättigheter bevaras.

6 § Utträde ur föreningen.

Medlem har rätt att utträda ur föreningen genom skriftligt meddelande till styrelsen eller till föreningens ordförande eller därom meddela på föreningens möte, vilket tecknas till protokollet.

Utträde ur föreningen träder i kraft genast då meddelande om utträde gjorts, men avgående medlem är skyldig att erlägga medlemsavgiften för hela det löpande året.

7 § Uteslutning av medlem och andra disciplinära åtgärder.

Styrelsen kan ur föreningen utesluta medlem, som

-inte erlagt medlemsavgift som förfallit till betalning

-genom sitt beteende bryter mot föreningens stadgar eller uppträder på ett sätt , som inte motsvar föreningens syfte eller

-gör sig skyldig till osportsligt uppträdande

Styrelsen besluter också om disciplinära åtgärder och straff som ges i samband med dessa, varvid bollförbundets stadgar och regler följs.

I stället för föreningen kan bollförbundet eller bolldistriktet besluta om de disciplinära åtgärderna och straff på sätt som fastslagits i bollförbundets stadgar och beslut.

Beslutet träder i kraft omedelbart och det anses nå vederbörande person inom fem dagar efter det, att beslutet avsänts i rekommenderat brev.

En utesluten medlem har inte rätt att kräva återbäring av de avgifter han erlagt till föreningen. Styrelsen kan frånta medlem rätt att använda rösträtt på föreningens möte, ifall denne underlåtit att erlägga i föreningens stadgar nämnda avgifter på av föreningen fastställd tid.

8 § Inskrivnings- och medlemsavgift.

Föreningens höstmöte bestämmer årligen om inskrivningsavgiftens och

medlemsavgiftens storlek för egentlig medlem, samt avgift för understödande medlem.

Hedersordförande och hedersmedlem samt ständig medlem är befriade från medlemsavgift.

9 § Föreningens ordinarie och extraordinarie möte.

Föreningen håller årligen två ordinarie möten. Vårmötet hålles före utgången av

april och höstmötet före utgången av november. Styrelsen fastställer plats och tidpunkt för mötet.

Ordinarie och extraordinarie möte sammankallas minst sju (7) dagar före mötet

genom kungörelse i en svensk- och finskspråkig på orten utkommande tidning.

10 § Vår- och höstmöte.

A Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:

1.Öppnande av mötet

2.Val av mötesordförande, sekreterare, två protokollsjusterare och vid behov rösträknare.

3.Konstateras på mötet närvarande röstberättigande medlemmar

4.Konstateras mötets laglighet och beslutförhet

5.Föredragningslistanför mötet godkänns

6.Föredrages styrelsens över föregående års verksamhet uppgjorda verksamhetsberättelse, bokslut och revisorernas utlåtande

7.Beslutes om godkännande av bokslutet samt beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och övriga redovisningsskyldiga

8.Behandlas övriga eventuella ärenden

9. Mötet avslutas

B.Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:

1.Öppnande av mötet

2.Val av mötesordförande, sekreterare, två protokollsjusterare och vid behov rösträknare

3. Konstateras på mötet närvarande röstberättigande medlemmar

4.Konstateras mötets laglighet och beslutförhet

5.Föredragningslistan för mötet godkänns

6.Beslutes om medlemskap i övriga organisationer och samfund

7.Fastställes inskrivningsavgift och medlemsavgift för egentliga medlemmar, samt avgift för understödande medlemmar

8.Fastställes verksamhetsplan och budget

9.Val av styrelsens ordförande för två verksamhetsår i gången

10. Fastställande av antalet styrelsemedlemmar

11. Val av styrelsemedlemmar som är i tur att avgå

12. Val av en eller två revisorer samt motsvarande suppleanter

13. Behandlas eventuella övriga ärenden

14. Mötet avslutas

11 § Föreningens extraordinarie möte.

Föreningens extra ordinarie möte hålles då föreningens styrelse anser det befogat, då föreningens möte det besluter eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar det skriftligen åt styrelsen påyrkar för behandling av speciellt ärende. I kallelsen till mötet bör framgå ärende, som behandlas på mötet.

Extraordinarie möte bör hållas senast inom två månader räknat från det att medlemmarna gjort påyrkan.

Ärenden, som medlemmar önskar få till behandling på vår- eller höstmötet bör skriftligen tillställas styrelsen senast 30 dagar före mötet.

12 § Protokoll.

Föreningen, styrelsen och sektioner bör föra protokoll på sina möten.

Föreningsmötets protokoll bör undertecknas av ordförande och sekreterare samt av valda protokollsjusterare. Styrelsens och sektionernas

protokoll godkännes och eller granskas genast eller på följande möte.

13 § Röstning.

Ifall mötets beslut inte är enhälligt, gäller som mötets beslut den mening, för vilka de flesta rösterna avgivits. Vid personval väljes de personer, som får flest

antalet röster. Ifall rösterna vid personval faller lika, avgörs valet med lottdragning. I övriga ärenden gäller som mötets beslut den mening, som biträtts av mötets ordförande. Personval förrättas på begäran med slutna röstsedlar.

Varje 15 år fylld egentlig medlem, hedersmedlem och hedersordförande, samt ständig medlem, som erlagt sin inskrivningsavgift och före mötet erlagt sin medlemsavgift, har på mötet en röst. Understödsmedlem har inte rösträtt.

Utövande av rösträtt med fullmakt godkännes inte.

14 § Föreningens förvaltning.

Föreningens verksamhet och ekonomi leds av styrelsen, som består av för två verksamhetsår vald ordförande och sex (6) till åtta (8) medlemmar.

Hälften av styrelsemedlemmarna står årligen i tur att avgå. Första gången avgår hälften genom lottdragning.

Styrelse väljer inom sig viceordförande. Vidare väljer styrelsen sekreterare, kassör samt övriga behövliga funktionärer, som kan väljas utanför styrelsen.

Styrelsen sammankallas av ordförande, eller då ordföranden är förhindrad av vice ordförande, eller då minst hälften av styrelsemedlemmarna skriftligen så yrkar.

Styrelsen är beslutför, då ordförande eller vid ordförandens förhinder då viceordförande och minst hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande.

Till styrelsens uppgifter hör att:

1.Verkställa föreningsmötets beslut

2.Leda och utveckla föreningens verksamhet

3.Ansvara för att de förpliktelser som ställs i bollförbundets och bolldistriktets stadgar och bestämmelser beaktas

4.Utse behövliga sektioner och arbetsgrupper samt deras ordföranden

5.Ansvara för föreningens ekonomi

6.Upprätthålla föreningsregister

7.Uppgöra föreningens verksamhetsberättelse och bokslut

8.Uppgöra verksamhetsplan och budget för följande verksamhetsår

9.Överlåta räkenskaperna till revisorerna för granskning minst tre veckor före vårmötet

10. Sköta om föreningens informationsverksamhet

11. Godkänna och avskeda föreningens medlemmar samt besluta om sanktioner riktade mot medlemmarna

12. Anställa och avskeda föreningens personal samt besluta om dess förmåner

13. Bevilja föreningens förtjänsttecken samt ansöka om övriga heders- och förtjänsttecken

14. Skrida till övriga åtgärder, då föreningens intresse det fordrar

15 § Räkenskapsperiod

Föreningens verksamhets- och räkenskapsperiod är kalenderåret.

16 § Tecknande av föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande och viceordförande gemensamt eller någondera av dem tillsammans med styrelsens sekreterare eller annan av styrelsen förordnad styrelsemedlem eller funktionär. Namntecknaren bör vara myndig.

17 § Ändring av stadgar

Beslut om ändring av föreningens stadgar kan fattas av föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av alla vid omröstningen avgivna röster.

I möteskallelsen bör framgå att förslag om ändring av stadgarna upptas till behandling.

18 § Upplösning av föreningen

Beslut om upplösning av föreningen fattas av föreningens möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av alla vid omröstningen avgivna röster.

I möteskallelsen bör framgå att förslag om upplösning av föreningen upptas till behandling.

19 § Överlåtande av föreningens tillgångar

Om föreningen beslutes upplösas, överlåtes dess tillgångar till verksamhet som främjar fotbollen enligt beslut av det föreningsmöte som upplöst föreningen.

Överlåtelsen av tillgångarna handhas antingen av föreningens styrelse eller av föreningens möte valda personer.

Om föreningens upplösning bör anmälas till föreningsregistret.

20 § Föreningslagen

I övrigt iakttas i föreningens verksamhet bestämmelserna i gällande föreningslag.


          GBK r.f.               
          Hyvlerigatan 4
          67100 Karleby
          gbk@gbk.fi
          06-8313325