1.Gamlakarleby Bollklubb r.f. (7.2.2023)

Nimi: Gamlakarleby Bollklubb r.f. GBK

Toimiala: Jalkapallo

Toiminta-alue: Kokkola lähiympäristöineen

Toiminta-ajatus: Jalkapallon parissa kaiken ikää

Postiosoite: 67100 Kokkola

Käyntiosoite: Höyläämönkatu 4

Puhelin: (06) 831 3325

Sähköposti: gbk@gbk.fi

Internet-sivut: http://www.gbk.fi

Jäsenyydet: Suomen Palloliitto

2.Toimintasääntöjen tarkoitus

Tämän ohjeen tarkoitus on kuvata Gamlakarleby Bollklubb r.f.:n seuran organisaatio- ja toimintatapoja avuksi ja ohjeeksi toimihenkilöille ja vanhemmille heidän toiminnassaan joukkueidensa parissa. Eri ikäluokkien toiminnassa noudatetaan näitä toimintasääntöjä. Seuran toimintaa säätelevät lisäksi mm. Gamlakarleby Bollklubb r.f.:n säännöt, Suomen Palloliiton Kaikki Pelaa –säännöt, Suomen Palloliiton (SPL) ja sen alueiden antamat säännöt, määräykset ja sitovat ohjeet.
Seuramme on joukkueita varten ja joukkueet ovat pelaajia varten. Jokainen pelaaja edustaa joukkuettaan ja jokainen joukkue edustaa seuraamme. Toimintasäännöt pyrkivät hitsaamaan tämän ketjun yhtenäiseksi ja palat toisiaan tukeviksi. Näin seura kykenee auttamaan joukkueita ja pelaajia käytännössä ja toisaalta pelaajat ja joukkueet tietävät velvollisuutensa seuran jäseninä. Näissä toimintasäännöissä on esitetty velvoitteita sekä ikäluokille ja joukkueille että seuralle. Toiminnan kitkaton sujuminen edellyttää, että velvoitteet hoidetaan ajoissa. Erityisesti, koska kyse on vapaaehtoistoiminnasta, pitäisi kunnioittaa kaikkien työpanosta pyrkimällä hoitamaan oma osuutensa niin, että muut pystyvät hoitamaan omansa. Toinen vapaaehtoistoiminnasta seuraava periaate on se, että kaikkia asioita voidaan käsitellä ja käsitellään rakentavasti ja keskustellen eri osapuolten kesken.

Tärkeällä sijalla toimintasääntöjen rinnalla on SPL:n julkaisemien toimintaperiaatteiden ymmärtäminen ja omaksuminen käytännössä. Aloittelevissa ja nuoremmissa ikäluokissa näiden asioiden käsittelyä tulee tehdä tehostetusti yhdessä vanhempien ja pelaajien kanssa.

3. Toiminta seurassa

3.1 Seuran organisaatio

Gamlakarleby Bollklubb r.f. on jalkapalloon erikoistunut urheiluseura, jonka kotipaikkakunta on Kokkola. Seura on rekisteröity ruotsinkielisenä, mutta molemmat kotimaiset kielet ovat toiminnassa käytössä tasavertaisesti.
Seuran ylin päättävä elin on kaksi kertaa vuodessa kokoontuva yleinen kokous, kevät- ja syyskokous, jossa äänioikeus on kaikilla 15 vuotta täyttäneillä jäsenmaksunsa maksaneilla seuran jäsenillä. Seuran johtoon valitaan syyskokouksessa hallitus, joka vastaa seuran käytännön toiminnan järjestämisestä. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja 6–8 muuta jäsentä. Johtokunta valitsee sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt. Nämä henkilöt voidaan valita johtokunnan ulkopuolelta. Lisäksi syyskokouksessa päätetään jäsenmaksuista sekä vahvistetaan tulevan toimintakauden toimintasuunnitelma sekä talousarvio. Seuran kevätkokouksessa vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus. Johtokunta voi nimetä muita tarpeelliseksi katsomiaan toimihenkilöitä seuran toimintaa edistämään kuten junioripäällikön, valmennuspäällikön (t), taloudenhoitajan, varustevastaavan ja olosuhdevastaavan.

3.2. Seuran hallitus

Hallituksen tehtävänä on

 • johtaa yhdistystä
 • vastata yhdistyksen toiminnasta
 • vastata yhdistyksen omaisuudesta ja taloudesta
 • valita hallituksen valintaan kuuluvat toimihenkilöt, päättää näiden tehtävistä ja valvoa näiden ja muiden yhdistyksen toimihenkilöiden tehtävien hoitamista
 • nimetä jaostot ja työryhmät, antaa niille selkeät toimeksiannot ja valvoa näiden toimintaa
 • Vuosikello, klikkaa tästä

3.2.1 Puheenjohtaja

Puheenjohtaja on yhdistyksen tärkein toimihenkilö. Hänen tehtävänsä on, huolehtia kokonaisuudesta, eli siitä, että yhdistys toimii niin kuin sen yhdistyksen kokousten päätösten mukaan halutaan toimivan. Valmistelee syys-, ja kevätkokouksien esityslistat, tomintakertomus/suunnitelma.
Seuran Hallituksen puheenjohtaja toimii hallituksen koollekutsujana, laatii esityslistat ja toimii Hallituksen kokouksien puheenjohtajana.
Puheenjohtaja toimii seuran ensisijaisena edustajana edustustehtävissä.
Omistaa yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden.

3.2.2 Varapuheenjohtaja

Toimii Hallituksen puheenjohtajan sijaisena.
Varapuheenjohtaja toimii seuran toissijaisena edustajana edustustehtävissä.

3.2.3 Talousvastaava

Vastaa seuran budjetista laadinnasta ja budjetin seurannasta, sekä raportoinnista.
Luo ohjeistuksen rahastonhoitajalle joukkueissa, klikkaa tästä
Talouspuolen vastuuhenkilö valitsee sponsoriryhmän vetäjän.
Talkootyön verotusohje...klikkaa tästä
Talousohjesäännöt...klikkaa tästä

3.2.4 Hallituksen sihteeri

Vastaa pöytäkirjojen laadinnasta. Lähettää hallitusjäsenille pöytäkirjat kokouksista.
Henkilö voi olla hallituksen ulkopuolinen jäsen.

3.2.5 Edustusjoukkuejaoston vastuuhenkilö

Vastaa edustusjoukkueiden toiminnasta. (Miesten/GBK FA, Naisten ja Girls joukkueet)
Vastuuhenkilö toimii jaoston puheenjohtajana ja koollekutsujana.
Toimeenkuvaan kuuluu...klikkaa tästä

3.2.6 Kokkola Cup jaoston vastuuhenkilö

Toimii Kokkola Cup turnausorganisaation turnausvastaavana.
Vastaa Kokkola Cup turnauksen kokonaiskoordinoinnista.
Toimii ensisijaisena edustajana edustustehtävissä.
Toimeenkuvaan kuuluu...klikkaa tästä

3.2.7 Juniorijaoston vastuuhenkilö

Vastaa juniorijoukkueiden toiminnasta. (Kaikki poika ja tyttöjoukkueet sekä Erityisryhmä Tigers).
Vastuuhenkilö toimii juniorijoukkue jaoston puheenjohtajana ja koollekutsujana. Toimii junioripäällikön ja valmennuspäälliköiden esihenkilönä.
Toimeenkuvaan kuuluu...klikkaa tästä
Junioritoiminnan vuosikello, klikkaa tästä

3.2.8 Viestintä- ja markkinointivastaava

Vastaa seuran viestinnästä ja markkinoinnista.
Viestinnän ohjeet...klikkaa tästä

3.3. Seuran työntekijät

Työtekijä työskentelee seuran toimistossa ja osallistuu päivittäiseen toimintaan.
Kaikkien seuratyöntekijöiden tehtävät on kuvattu tarkemmin toimenkuvissa.

3.3.1 Junioripäällikkö

Vastaa seuran juniorijoukkueiden päivittäisestä toiminnasta.
Junioripäällikkö vastaa jalkapallokoulujen toteutumisesta.
Junioripäällikkö koordinoi valmentajien, pelaajien sekä muiden toimihenkilöiden jatkuvaa koulutustoimintaa.
Toimeenkuvaan kuuluu..klikkaa tästä

3.3.2 Valmennuspäällikkö (t)

Vastaa seuran valmennuslinjan toteutumisesta.
Vastaa kyky- ja taitotoiminnasta.
Valmennuspäällikkö vastaa jalkapallokoulujen urheilutoiminnasta.
Toimeenkuvaan kuuluu...klikkaa tästä

3.3.3 Seuratyöntekijä

Vastaa toimiston päivittäisistä töistä.
Vastaa että seuran kirjanpito, raportointi sekä varojen hoito ovat tarkoituksenmukaisia, lainmukaisia, luotettavalla tavalla järjestettyjä ja että annettu tieto antaa riittävän ja oikean tiedon päätösten perustaksi.
Joukkueiden taloudellisesta toiminnasta ja omavaraisuudesta vastaavat vanhempainkokouksessa nimetyt joukkueenjohtaja sekä rahastonhoitaja.
Vastaa myös siitä, että henkilöstön osalta noudatetaan:

 • (TYÖAIKA- JA VUOSILOMALAKIA / TYÖEHTOSOPIMUSTA)
 • Lain säätämää työaikakirjanpitoa työtunneista ja suoritetuista korvauksista
 • Vuosilomalain mukaista kirjanpitoa vuosilomista

Kaikkien vastuullisten toimihenkilöiden tulee hoitaa tehtävänsä taloudellisesti ja huolellisesti.

3.4 Jaostot ja niiden tehtävät

Seuran hallitus valitsee jaoston puheenjohtajan, jonka tulee myös olla johtokunnan varsinaisena jäsenenä. Jaosto koostuu hallituksen hyväksymistä jäsenestä sekä seuratyöntekijöistä.
Jaostot vastaavat oman jaostoryhmän toiminnasta ja sen kehittämisestä. Jaostot esittävät budjettiehdotuksen hallitukselle ja hallitus esittää budjetin päätettäväksi syyskokouksessa. Juniorijaosto päättää vuosittain juniorimaksun suuruudesta. Juniorimaksu sisältää seuran jäsenmaksun. Jaostot laativat toiminnalleen vuosittain toimintasuunnitelman.
Jaoston vastuulla on huolehtia, että jokaisella joukkueella on vastuuvalmentaja, valmentajat ja joukkueenjohtaja. Jaostot kokoontuvat pääsääntöisesti kerran kuussa. Kauden päätteeksi jaostot järjestävät kauden päättäjäiset.

3.5 Seuran jäsenet

Seuran jäseniä ovat kaikki seuran pelaajat ja seuran jäsenmaksun maksaneet henkilöt tai yhteisöt. Seuran pelaajaksi haluava sopii seuraan liittymisestä ikäluokan vastuuvalmentajan tai ikäluokan joukkueenjohtajan kanssa. Seuraan otetaan pelaajiksi kaikki halukkaat pelaajat. Seuran pelaajaksi liitytään maksamalla juniorijaoston määräämä juniorimaksu. Aloittavan ikäluokan pelaajat eivät maksa ensimmäisenä toimintakautenaan seuran juniorimaksua.

3.6 Seuran toimintaperiaatteet

GBK:n toiminta-ajatuksena on tarjota alueen lapsille ja nuorille mahdollisuus harrastaa jalkapalloa osaavien ohjaajien ja valmentajien opastuksella. Seura antaa mahdollisuuden onnistumisiin ja epäonnistumisiin harjoituksissa ja otteluissa sekä omien taitojen kokeiluun. GBK tarjoaa mahdollisuuden osallistua kansallisen tason kilpailutoimintaan sekä mahdollistaa vanhempien aktiivisen osallistumisen lastensa harrastustoimintaan.
Seuran tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista yhdessä vanhempien ja koulujen kanssa asenteeltaan myönteisiä, yhteistyökykyisiä, omasta elämänmenestymisestä kiinnostuneita yhteiskuntakelpoisia nuoria. GBK:n toiminnassa mukana olevat pyrkivät ottamaan huomioon muut ihmiset ja ympäröivän yhteiskunnan, käyttäytyvät hyvin ja kunnioittavat toisia ihmisiä.

3.7 Seuran toiminta

Seura järjestää seuraavaa toimintaa:
 • Jalkapallokoulu
 • Taitokoulu
 • Kykykoulu
 • Maalivahtikoulu
 • Turnauksia (Kokkola Cup ja Jussin Cup)

Jalkapallotoimintaa ohjaa Palloliiton valmennuslinja ja seuran oma Röd Vita Vägen.
Uuden aloittavan ikäluokan toiminnan käynnistäminen tapahtuu jalkapallokoulun yhteydessä. Toiminta toteutetaan yhtenäisinä ikäluokkina. Itsenäisten joukkueiden muodostaminen tapahtuu yhteistyössä seuran juniorijaoston ja junioripäällikön kanssa. Itsenäisissä joukkueissa valitaan joukkueenjohtaja, vastuuvalmentaja ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Itsenäisten joukkueiden toiminnassa ja päätöksenteossa noudatetaan samaa käytäntöä kuin seuran toimintasäännöissä on sanottu ikäluokkien toiminnasta.

3.8 Ikäluokkien toiminta

Ikäluokan toiminnan suunnittelusta ja järjestämisestä vastaa junioripäällikkö ja valmennuspäällikkö yhdessä ikäluokan toimijoiden kanssa. Ikäluokka laatii vuosittain joukkueen toimintasuunnitelman (sisältää talousarvion) ja kausisuunnitelman. Toimintasuunnitelma esitellään jaostolle ennen kauden alkua, samalla käydään läpi edellisen kauden suunnitelma. Jaosto hyväksyy suunnitelmat. Kausisuunnitelma esitellään valmennuspäällikölle, joka hyväksyy suunnitelman. Suunnitelmat ladataan seuran tiedostopankkiin.

3.8.1 Ikäluokan päätöksenteko

Aloittavan joukkueen toimihenkilöt valitaan joukkueen perustamiskokouksessa. Seura järjestää ja hyväksyy perustamiskokouksen päätökset. Ikäluokat järjestävät minimissään 2 kokousta vuosittain (vanhempainiltoja). Kauden ensimmäisessä kokouksissa käsitellään kauden toimintasuunnitelma, kausisuunnitelma ja vahvistetaan toimihenkilöt. Jaosto vahvistaa vastuuvalmentajan ja joukkueenjohtajan. Lisäksi ikäluokka järjestää tarvittaessa ikäluokan yleisiä kokouksia (vanhempainiltoja), joissa päätetään ikäluokan toimintaan liittyvistä asioista. Ikäluokan yleinen kokous on järjestettävä, mikäli yksi kolmasosa ikäluokan pelaajien huoltajista sitä haluaa.
Ikäluokan kokouksiin kutsutaan jokaisen pelaajan huoltaja. Lisäksi kutsu lähetetään tiedoksi junioripäälikölle ja seuran juniorijaostolle. Kutsussa esitetään kokouksessa käsiteltävät ja päätettävät asiat. Kokouksista laaditaan pöytäkirja, joka toimitetaan jokaisen pelaajan huoltajalle ja junioripäälikölle.
Ikäluokan kokouksissa päätökset ratkaistaan tarvittaessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Jokaisella pelaajalla on yksi ääni. Äänioikeutta käyttää pelaajan huoltaja. Äänioikeutta ei voi käyttää asiamiehen välityksellä.

3.8.2 Ikäluokan toimihenkilöt

Ikäluokan toiminnan järjestävät ikäluokan vuosikokouksen valitsemat toimihenkilöt. Toimihenkilöitä minimissään ovat: joukkueenjohtaja, vastuuvalmentaja, valmentaja, rahastonhoitaja

Joukkueenjohtaja

Vastaa kaikesta käytännön toiminnasta ja pelaajien käyttäytymisestä seuraa edustettaessa. Tehtävinä on pelaajaluetteloiden ylläpito, lisenssien ja vakuutuksien valvonta, ikäluokan talousarvion valmistelu, vanhempainkokousten järjestäminen, tiedottaminen JoPoX:in kautta ja lehdistölle, kuljetusten ja tapahtumien järjestely, yhteydenpito seuraan ja vanhempiin päin. Joukkueenjohtaja vastaa lisäksi rahastonhoitajan ja huoltajan tehtävistä, jos näitä ei erikseen ole nimitetty.
Talkootyön verotusohje...klikkaa tästä
Toimeenkuvaan kuuluu...klikkaa tästä

Vastuuvalmentaja

Vastuuvalmentajalla on sopimus seuran kanssa ja vastaa joukkueen kaikesta urheilullisesta toiminnasta. Ohjaa valmentajien toimintaa seuran periaatteiden mukaisesti. Suunnittelee yhdessä ikäluokan valmentajien kanssa kauden harjoitus- ja peliohjelman pääperiaatteet, avustaa käytännön harjoitteiden suunnittelussa, hankkii koulutusmateriaalia valmentajille, vastaa kauden pelaavien joukkueiden muodostamisesta yhteistyössä valmentajien kanssa. Valmentaja Suunnittelee ja pitää harjoituksia, vastaa joukkueen peluuttamisesta muiden valmentajien kanssa, kehittää valmennustaitoaan.

Rahastonhoitaja

Ikäluokan pankkitilin hoito, kausimaksujen laskuttaminen Jopoxin kautta, laskujen maksaminen ja raportointi seuran talousvastaavalle.
Rahastonhoitajan ohje...klikkaa tästä

Huoltaja

Huolehtii, että joukkueen pallot, juomapullot, liivit, lääkelaukku, harjoitusvälineet ovat paikalla ja kunnossa. Tehtävänä lisäksi ensiapu, pelaajien avustaminen ja kurinpito.

Vanhemmat

Vanhempien velvollisuutena on kustantaa lapsensa harrastus, kuljettaa ja kannustaa kaikkia pelaajia, tukea ikäluokan vastuuhenkilöitä, olla asiallinen, innostunut ja esimerkillinen aikuinen kentän laidalla. Vanhemmilla on oikeus ja velvollisuus valvoa, että ikäluokan toiminta noudattaa sekä Palloliiton, seuran että ikäluokan linjauksia.

3.8.3 Pelisääntökeskustelut

Jokainen ikäluokka käy "Röd Vita Vägenin” mukaiset vanhempien ja joukkueen vastuuhenkilöiden väliset pelisääntökeskustelut vuosittain. Pelisääntökeskustelut suositellaan käytäväksi myös joukkueen vastuuvalmentajan ja pelaajien kesken.

3.8.4 Ongelmien ratkaiseminen

Ikäluokan toimintaan, harjoitteluun ja pelaamiseen liittyvät epäselvyydet ja erimielisyydet tulee aina ensin pyrkiä selvittämään keskusteluin ikäluokan omassa piirissä, kuitenkin harjoitusten ja ottelutapahtumien ulkopuolella. Kaikilla vanhemmilla on oikeus ja velvollisuus rakentavalla tavalla puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin, ja huomautuksia on käsiteltävä positiivisessa hengessä. Jos ongelmia ei pystytä ratkaisemaan ikäluokan sisällä, junioripäällikkö ja tarvittaessa juniorijaosto ottaa kantaa asiaan kuultuaan asianomaisia. Mikäli ongelmia ei muuten pystytä ratkaisemaan, päätäntävalta on seuran johtokunnalla.

4 Jalkapallon pelaaminen GBK:ssa

4.1 Mitä jalkapalloilija tarvitsee

4.1.1 Vakuutus ja pelipassi

Jokaisella pelaajalla on oltava vakuutus, joka kattaa joukkueen harjoituksissa, peleissä, ottelumatkoilla yms. tilaisuuksissa sattuneet tapaturmat. Pelaaja tarvitsee pelipassin silloin, kun hän on mukana Palloliiton ja sen alueiden organisoimassa jalkapallotoiminnassa. Vanhemmat hankkivat itse Palloliiton pelipassin ja mahdollisesti vakuutuksen Palloliiton kautta. Joukkueenjohto varmistaa, että jokaisella pelaajalla on voimassa oleva pelipassi ja vakuutus. Mikäli pelaajat ei osallistu aluesarjoihin, riittää, että hankkii Palloliiton korttelipassin ja vakuutuksen. Mikäli pelaajalla on oma tapaturmavakuutus, joka kattaa vahingot myös kilpaurheilutoiminnassa, ei tarvitse ostaa Palloliiton vakuutusta. Kun pelaajalla on oma vakuutus, vastuu vakuutuksen voimassaolosta koko kauden aikana on pelaajan huoltajalla.

4.1.2 Peli- ja edustusasu

Seuran linja edellyttää yhtenäistä asua pelikentille, ja myös kenttien ulkopuolella. Haluamme esiintyä yhtenäisissä asusteissa. GBK antaa suosituksen seura-asujen malleista. GBK:n virallinen peliasu on puna-valkoraidallinen pelipaita. Pojilla on valkoiset ja tytöillä siniset pelishortsit. Pelisukat edustavat myös seuran värejä. Pelipaitoja on lupa käyttää vain otteluissa.

4.2 Aloittaminen jalkapallokoulussa

Uusi ikäluokka aloittaa toimintansa seuran jalkapallokoulussa. Jalkapallokoulu aloitetaan pääsääntöisesti sen vuoden lokakuussa, jona pelaaja täyttää viisi vuotta, ja jatkuu seuraavan vuoden helmi- maaliskuulle. Aloittavan ikäluokan toiminnan ensimmäisen kesäkauden ajan organisoi juniorijaosto yhdessä jalkapallokoulun vastuuvetäjien tai jonkun muun vetäjän kanssa. Kevään kuluessa pelaajien vanhemmista kootaan ikäluokan harjoitusten vetäjät eli ohjaajat. Kevään aikana ikäluokalle valitaan vastuuvalmentaja ja joukkueenjohtaja, jotta ikäluokka voi toimia itsenäisesti. Aloittavan ikäluokan jalkapallokoulun osallistumismaksusta päättää seuran juniorijaosto. Juniorikorttimaksua ei aloittavalta ikäluokalta peritä. Seura tukee aloittavaa ikäluokkaa antamalla pallot liivit ja tötsät. Ensimmäisenä toimintavuotena ei osallistuta mihinkään säännölliseen kilpailu-, peli- tai turnaustoimintaan.

4.3 Aloittaminen yli 6-vuotiaana

Yli 6-vuotiaana aloittava pelaaja ohjataan omaan ikäluokkaansa. Pelaaja tulee aluksi mukaan ikäluokan harjoituksiin. Vastuuvalmentaja arvioi, milloin pelaaja voi pelata otteluja ikäluokkansa joukkueessa. Seuran ikäluokkiin pääsevät mukaan kaikki halukkaat pelaajat B-ikäluokkaan asti. Vanhemmissa ikäluokissa pelaajan mukaan ottamisesta päättävät vastuuvalmentaja ja joukkueenjohtaja yhdessä junioripäällikön kanssa. Pelaaja sijoitetaan ensisijaisesti oman syntymävuotensa ikäluokkaan. Vuotta nuoremmassa ikäluokassa pelaamiseen täytyy olla perusteltu syy ja anoa lupa Palloliitolta. Vuotta vanhempaan ikäluokkaan siirtymisestä tulee sopia yhteisymmärryksessä seuraavien henkilöiden kanssa: pelaaja, valmennuspäällikkö, molempien joukkueiden vastuuvalmentajat, vanhemmat ja juniorijaosto. Vastuuvalmentajien välisellä sopimuksella pelaaja voi pelata vanhemman ikäluokan otteluja kuuluen kuitenkin omaan ikäluokkaansa.

4.4 Pelaajapolku

Pelioikeus seuran joukkueissa on pelaajalla, joka on maksanut juniorijaoston määräämän juniorimaksun ja oman ikäluokan asettamat muut maksut. Seura osallistuu joukkueillaan Palloliiton sarjoihin. Joukkueilla on oikeus osallistua turnauksiin ja pelata harjoitusotteluita. Kaikessa toiminnassa noudatetaan ”Röd Vita Vägen”-periaatteita ja seuran toimintasääntöjä.

4.5 Pelaajan siirtyminen toiseen seuraan tai lopettaminen

Jos pelaaja lopettaa pelaamisen seurassa, hänen on ilmoitettava siitä joukkueenjohtajalle. Mikäli pelaaja jatkaa pelaamista toisessa seurassa, pyytää toinen seura pelioikeutta Palloliiton järjestelmän kautta. Pelioikeutta ei kuitenkaan anneta ennen kuin pelaaja on huolehtinut kaikista taloudellisista velvoitteistaan seuraa ja joukkuetta kohtaan ja palauttanut seuralta ja joukkueelta saamansa varusteet. Mikäli pelaaja lopettaa jalkapallon pelaamisen, hän palauttaa kaikki joukkueelta tai ikäluokalta saamansa varusteet. Kaikki maksetut maksut ja ikäluokalle kerätyt varat jäävät ikäluokan omaisuudeksi.

5 Valmentaminen ja harjoittelu

5.1 Valmennus

Valmennustoiminta tapahtuu Palloliiton linjan sekä seuran valmennuslinjan mukaisesti. Seuran valmennustoiminnasta ja valmennuksen linjasta vastaa seuran juniorijaosto. Pelaajien valmennuksesta vastaa ikäluokan vastuuvalmentaja. Käytännön valmennustyötä tehdään yhteistyössä ikäluokan muiden valmentajien kanssa. Seura kustantaa valmentajien koulutuksen niin, että ikäluokilla on riittävä määrä koulutettuja ohjaajia ja valmentajia. Valmentajien koulutusta koordinoi juniorijaosto.

6.2 Harjoittelu

Seura saa kaupungilta sekä kesä- että talviharjoitusvuorot ja jakaa ne ikäluokille. Vuorojaon laatii juniorijaosto. Ikäluokat maksavat itse harjoitusvuorojen kustannukset. Kenttä- ja salivuorojen jaossa huomioidaan kunkin ikäluokan normaali harjoituskertojen tarve ja harjoituspaikkojen laatu. Siten vanhemmat ikäluokat saavat enemmän ja isompia tiloja harjoituksilleen. Kaikille ikäluokille järjestetään myös talvikaudella harjoittelumahdollisuus. Seuran järjestämien harjoitusvuorojen lisäksi ikäluokat voivat hankkia omalla kustannuksellaan harjoitus- ja pelivuoroja.

7 Talous

7.1 Ikäluokan talousarvio ja rahaliikenne

Jokainen seuran ikäluokka tekee kullekin toimintavuodelle oman talousarvionsa. Ikäluokan on vuosittain suoriuduttava kaikista sitoumuksistaan. Toimintavuoden menot voivat olla tuloja suuremmat vain, jos ikäluokalla on aikaisemmilta vuosilta säästössä varoja, joilla vaje voidaan kattaa. Ikäluokan varojen hankinnasta ja käytöstä vastaa ikäluokan joukkueenjohtaja. Kaikki rahaliikenne tulee hoitaa ikäluokan pankkitilin kautta. Ikäluokat ovat velvollisia toimittamaan kuukausittain tiliotteensa seuran toimistolle. Lopettavan joukkueen kaikista sitoumuksista vastaavat kaikki vanhemmat yhteisvastuullisesti. Talkoissa noudatetaan virallisia talkootyönohjeistuksia (www.suomi.fi).

7.2 Maksut seuralle ja ikäluokalle

Seuran jäsenet maksavat seuran johtokunnan päättämän jäsenmaksun. Seuran pelaajat maksavat juniorijaoston vahvistaman juniorimaksun. Juniorimaksu sisältää seuran jäsenmaksun. Ikäluokat keräävät kausimaksun seuran juniorimaksua ja ikäluokan toimintaa varten. Kausimaksun suuruus päätetään ikäluokan kokouksessa. Rahastonhoitaja tilittää juniorimaksun seuralle. Kausimaksulla katetaan joukkueen varustemenot, piirisarjan ja turnausten osanottomaksut, ensiapulaukun sisällön täydentäminen, halli- ja kenttävuokrat, tuomarimaksut, yms. juoksevat kulut. Ikäluokka on velvollinen osallistumaan juniorijaoston päättämiin talkoisiin ja muihin yhteisiin hankkeisiin. Niiden tuoton jaosta sovitaan aina erikseen.

7.3 Varusteet

Ikäluokat hankkivat itse tarvitsemansa varusteet oman budjettinsa puitteissa. Pelipaidat, sukat, housut, verryttelypuvut, ulkoilutakit ja muut asusteet tulee olla seuran hyväksymän mallin mukaisia. Ikäluokan on hankinnoissaan käytettävä seuran sopimaa hankintakanavaa.

7.4 Ikäluokan rahat ja omaisuus

Kaikki ikäluokan rahat ja omaisuus, jotka ovat maksetut sen käyttämälle tilille, kerätty tai hankittu eri menetelmillä ovat ikäluokan omaisuutta, joka on ikäluokan käytettävissä. Ikäluokan rahankäytöstä vastaa ikäluokan joukkueenjohtaja.

7.5 Pelaajan siirtyminen seuran sisällä

Pelaajan siirtyessä seuran sisällä ikäluokasta toiseen on kaikki siirtymispäivään mennessä erääntyneet maksut oltava suoritettuna vanhalle ikäluokalle.

7.6 Pelaajan lopettaminen seurassa tai siirtyminen toiseen seuraan

Jos pelaaja lopettaa pelaamisen seurassa, hänen on ilmoitettava siitä joukkueenjohtajalle.
Kaikki lopettamispäivämäärään mennessä erääntyneet maksut on suoritettava ikäluokan tilille. Pelaajan maksamat lisenssimaksut ja normaalia toimintaa varten maksetut osallistumismaksut ja hankitut varat jäävät ikäluokan tilille.

7.7 Ikäluokan jakautuminen tai joukkueen lopettaminen

Ikäluokan jakautuessa mahdollisesti joukkueisiin, jaetaan varat joukkueille pelaajamäärien suhteessa. Mikäli joukkue lopettaa toimintansa, ylijäävät varat jäävät seuran junioritoimintaan.          GBK r.f.               
          Hyvlerigatan 4
          67100 Karleby
          gbk@gbk.fi
          06-8313325