Turvallisuussuunnitelma

Tämä turvallisuussuunnitelma käsittää koko GBK ry:n toiminnan.

Turvallisuussuunnitelmalla pyritään ennaltaehkäisemään tapaturmia-, koskemattomuutta ja vahinkoja. Ei-toivottujen tilanteiden sattuessa toimitaan nopeasti ja hallitusti selvittämällä ne.

Tavoitteena on varautua äkillisiin tilanteisiin ennakkoon, kouluttautumalla, harjoittelemalla ja pitämällä toimintasuunnitelmaa ajan tasalla. Pyritään kuitenkin ennaltaehkäisyyn kaikissa yllättävissä tilanteissa pitämällä toimijoiden tiedot ja taidot ajan tasalla.

Turvallisuudella ja koskemattomuudella tarkoitetaan tässä sitä, että

  • lapsen perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat
  • lapsen henkilökohtaista koskemattomuutta kunnioitetaan
  • lapsen turvallista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia tuetaan
  • lasta suojellaan seksuaalirikoksilta, väkivaltarikollisuudelta, houkuttelulta huumeiden käyttöön ja
  • muilta lapsen turvallista kasvua uhkaavilta tekijöiltä.
  • Ohjeessa kuvattujen toimintatapojen avulla
  • edistetään lasta suojaavan toimintakulttuurin syntymistä
  • tuetaan alaikäisten turvallista osallistumista toimintaan sekä
  • vahvistetaan lasten tietoisuutta omista oikeuksistaan.

Vapaaehtoistoiminnassa esiintyviä haasteita alaikäisten koskemattomuudelle. Lapsille ja nuorille järjestettävässä vapaaehtoistoiminnassa on tavoitteena päihteetön, väkivallaton ja turvallinen ympäristö. Kuitenkin, kuten muutenkin yhteiskunnassa, lapset ja nuoret voivat myös vapaaehtoistoiminnassa joutua alttiiksi kaltoinkohtelulle. Tässä kappaleessa kuvataan vapaaehtoisten rikostaustan selvittämistä koskevan lain tavoitteita myötäillen, mitä tarkoitetaan seksuaalisella häirinnällä ja hyväksikäytöllä. Seksuaalisessa häirinnässä lähtökohtana on aina häirinnän kohteen oma kokemus.

LUE LISÄÄ...


          GBK r.f.               
          Hyvlerigatan 4
          67100 Karleby
          gbk@gbk.fi
          06-8313325