21
JUN
19.15
GBK T-09, T15 Kakkonen

GBK röd -09 - WFA YJ2  

Kokkola, Santahaka 1 N