1
JUL
18.00
GBK T-12, T12 2024

GBK vit - IK Myran  0 - 6

Kokkola, Nynäs Park 5 N

          GBK r.f.               
          Hyvlerigatan 4
          67100 Karleby
          gbk@gbk.fi
          06-8313325